162/1973 Sb.Občanský soudní řád (úplné znění občanského soudního řádu, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

Částka: 039 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 14. prosince 1973 Autor předpisu: Předsednictvo parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 1973
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
162

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

vyhlašuje

úplné znění občanského soudního řádu ze dne 4. prosince 1963 č. 99 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 6. dubna 1967 č. 36 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 158 Sb. a zákonem ze dne 26. dubna 1973 č. 49 Sb.


OBČANSKÝ SOUDNÍ ŘÁD

ze dne 4. prosince 1963


      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Hlava první

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

      Občanský soudní řád upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů občanů a organizací, jakož i výchova k zachovávání zákonů a pravidel socialistického soužití, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům spoluobčanů.


§ 2

      V občanském soudním řízení soudy projednávají a rozhodují spory, provádějí výkon rozhodnutí, která nebyla splněna dobrovolně, a zaměřují svou činnost k tomu, aby právní vztahy odpovídaly zákonům, aby nedocházelo k porušování zájmů společnosti ani práv občanů a aby práv nebylo zneužíváno na úkor společnosti nebo jednotlivce.


§ 3

      Občanské soudní řízení je jednou ze záruk socialistické zákonnosti a slouží jejímu upevňování a rozvíjení. Každý má právo dovolat se u soudu ochrany práva, které bylo ohroženo nebo porušeno.


§ 4

      Občanské soudní řízení probíhá za účasti pracujících, která je zajištěna zejména účastí národních výborů a společenských organizací na řízení, veřejností řízení a spoluprací soudů s ostatními orgány socialistického státu a se společenskými organizacemi.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
Hlava první - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Hlava druhá - SOUDY
§ 7 - Pravomoc
§ 8  
§ 9 - Příslušnost
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 14 - Vyloučení soudců
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Hlava třetí - ÚČAST NA ŘÍZENÍ
§ 18 - Účastníci
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - a) na základě zákona
§ 23  
§ 24 - b) na základě plné moci
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 27a  
§ 28  
§ 29 - c) na základě rozhodnutí
§ 30  
§ 31  
§ 32 - Účast národního výboru a společenské organizace
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Účast prokurátora
Hlava čtvrtá - ÚKONY SOUDU A ÚČASTNÍKŮ
§ 36 - Úkony soudu
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41 - Úkony účastníků
§ 42  
§ 43  
§ 44  
§ 45 - Doručování
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Předvolání a předvádění
§ 52  
§ 53 - Pořádkové opatření
§ 54  
§ 55 - Lhůty
§ 56  
§ 57  
§ 58  
ČÁST DRUHÁ - ČINNOST SOUDU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ
Hlava první - PŘEDCHÁZENÍ SPORU
§ 59 - Společná ustanovení
§ 60  
§ 61  
§ 62 - Pohovory
§ 63  
§ 64  
§ 65 - Upozornění
§ 66  
Hlava druhá - PŘEDBĚŽNÁ ŘÍZENÍ
§ 67 - Smírčí řízení
§ 68  
§ 69  
§ 73 - Řízení o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
Hlava třetí - PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DŮKAZU
§ 74 - Předběžná opatření
§ 75  
§ 76  
§ 77  
§ 78 - Zajištění důkazu
ČÁST TŘETÍ - ŘÍZENÍ V PRVNÍM STUPNI
Hlava první - PRŮBĚH ŘÍZENÍ
§ 79 - Zahájení řízení
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84 - Místní příslušnost
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89  
§ 90 - Účastníci
§ 91  
§ 92  
§ 93  
§ 94  
§ 95 - Úkony účastníků ve věci samé
§ 96  
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100 - Průběh řízení
§ 101  
§ 102  
§ 103 - Zkoumání podmínek řízení
§ 104  
§ 105  
§ 106  
§ 107 - Překážky postupu řízení
§ 108  
§ 109  
§ 110  
§ 111  
§ 112 - Spojení věcí
§ 113  
§ 114 - Příprava jednání
§ 115 - Jednání
§ 116  
§ 117  
§ 118  
§ 119  
Hlava druhá - DOKAZOVÁNÍ
§ 120 - Důkazní povinnost
§ 121  
§ 122 - Provádění důkazů
§ 123  
§ 124  
§ 125 - Důkazní prostředky
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131  
§ 132 - Hodnocení důkazů
§ 133  
§ 134  
§ 135  
§ 136  
Hlava třetí - NÁKLADY ŘÍZENÍ
§ 137 - Druhy nákladů řízení
§ 138  
§ 139  
§ 140 - Placení nákladů řízení
§ 141  
§ 142 - Náhrada nákladů řízení
§ 143  
§ 144  
§ 145  
§ 146  
§ 147  
§ 148  
§ 149  
§ 150  
§ 151 - Rozhodnutí o nákladech řízení
Hlava čtvrtá - ROZHODNUTÍ
§ 152 - Rozsudek
§ 153  
§ 154  
§ 155  
§ 156  
§ 157  
§ 158  
§ 159  
§ 160  
§ 161  
§ 162  
§ 163  
§ 164  
§ 165  
§ 166  
§ 167 - Usnesení
§ 168  
§ 169  
§ 170  
§ 171  
§ 172 - Platební rozkaz
§ 173  
§ 174  
§ 175  
Hlava pátá - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
§ 176 - Péče soudu o nezletilé
§ 177  
§ 178  
§ 179  
§ 180  
§ 181 - Řízení o osvojení
§ 182  
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186 - Řízení o způsobilosti k právním úkonům
§ 187  
§ 188  
§ 189  
§ 190  
§ 191  
§ 192 - Řízení opatrovnické
§ 193  
§ 194 - Řízení o povolení uzavřít manželství
§ 195 - Řízení o prohlášení za mrtvého
§ 196  
§ 197  
§ 198  
§ 199  
§ 200  
ČÁST ČTVRTÁ - OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
Hlava první - ODVOLÁNÍ
§ 201 - Podání odvolání
§ 202  
§ 203  
§ 204  
§ 205  
§ 206  
§ 207 - Vzdání se odvolání a jeho vzetí zpět
§ 208  
§ 209 - Úkony soudu prvního stupně
§ 210  
§ 210a  
§ 211 - Řízení u odvolacího soudu
§ 212  
§ 213  
§ 214  
§ 215  
§ 216  
§ 217  
§ 218 - Rozhodnutí a odvolání
§ 219  
§ 220  
§ 221  
§ 222  
§ 223  
§ 224 - Náklady odvolacího řízení
§ 225 - Další průběh řízení
§ 226  
§ 227 - Odvolání proti rozhodnutí státního notářství
Hlava druhá - OBNOVA ŘÍZENÍ
§ 228 - Přípustnost
§ 229  
§ 230  
§ 231  
§ 232 - Řízení o obnově
§ 233  
§ 234  
§ 235  
Hlava třetí - STÍŽNOST PRO PORUŠENÍ ZÁKONA
§ 236 - Přípustnost
§ 237  
§ 238  
§ 239  
§ 240 - Projednání stížnosti
§ 241  
§ 242  
§ 243  
Hlava čtvrtá - PŘEZKOUMÁNÍ ROZHODNUTÍ JINÝCH ORGÁNŮ
§ 244  
§ 245  
§ 246  
§ 247  
§ 248  
§ 249  
§ 250  
ČÁST PÁTÁ - VÝKON ROZHODNUTÍ
Hlava první - NAŘÍZENÍ A PROVEDENÍ VÝKONU ROZHODNUTÍ
§ 251 - Předpoklady výkonu rozhodnutí
§ 252  
§ 253  
§ 254  
§ 255 - Účastníci řízení
§ 256  
§ 257 - Způsoby výkonu rozhodnutí
§ 258  
§ 259 - Činnost soudu před nařízením výkonu rozhodnutí
§ 260  
§ 261 - Nařízení výkonu rozhodnutí
§ 262  
§ 263  
§ 264  
§ 265 - Provedení výkonu rozhodnutí
§ 266  
§ 267  
§ 268 - Zastavení výkonu rozhodnutí
§ 269  
§ 270 - Náklady výkonu rozhodnutí
§ 271  
§ 272 - Výkon rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
§ 273  
§ 274 - Použití ustanovení o výkonu rozhodnutí
§ 275  
Hlava druhá - SRÁŽKY ZE MZDY
§ 276  
§ 277  
§ 278  
§ 279  
§ 280  
§ 281  
§ 282 - Nařízení a provádění srážek
§ 283  
§ 284  
§ 285  
§ 286  
§ 287  
§ 288  
§ 289 - Odklad a zastavení výkonu rozhodnutí
§ 290  
§ 291 - Výplata provedených srážek
§ 292  
§ 293 - Změna plátce mzdy
§ 294  
§ 295  
§ 296  
§ 297 - Několik plátců mzdy
§ 298  
§ 299 - Srážky z jiných příjmů
§ 300  
§ 301  
§ 302  
Hlava třetí - PŘIKÁZÁNÍ POHLEDÁVKY
§ 303 - Přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu
§ 304  
§ 305  
§ 306  
§ 307  
§ 308  
§ 309  
§ 310  
§ 311  
§ 312 - Přikázání jiných peněžitých pohledávek
§ 313  
§ 314  
§ 315  
§ 316  
§ 317 - Pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí
§ 318  
§ 319  
§ 320 - Postižení jiných majetkových práv
Hlava čtvrtá - PRODEJ MOVITÝCH VĚCÍ A NEMOVITOSTÍ
§ 321 - Věci nepodléhající výkonu rozhodnutí
§ 322  
§ 323 - Prodej movitých věcí
§ 324  
§ 325  
§ 325a  
§ 326  
§ 327  
§ 328  
§ 329  
§ 330  
§ 331  
§ 332  
§ 333 - Hotové peníze a jiné věci, u nichž nedochází k prodeji
§ 334  
§ 335 - Prodej nemovitostí
§ 336  
§ 337  
§ 338 - Prodej spoluvlastnického podílu
Hlava pátá - USPOKOJENÍ PRÁV NA PENĚŽITÉ PLNĚNÍ
§ 339 - Návrh
§ 340 - Vyklizení
§ 341  
§ 342  
§ 343  
§ 344  
§ 345 - Odebrání věci
§ 346  
§ 347  
§ 348 - Rozdělení společné věci
§ 349  
§ 350 - Provedení prací a výkonů
§ 351  
Hlava šestá - LIKVIDACE MAJETKU
§ 352 - Nařízení likvidace
§ 353 - Provedení likvidace
§ 354 - Rozvrh výtěžku
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 355 - Přechodná ustanovení
§ 356  
§ 357  
§ 358  
§ 359  
§ 360  
§ 361  
§ 362  
§ 363  
§ 364  
§ 365  
§ 366  
§ 367  
§ 368  
§ 369  
§ 370  
§ 371  
§ 372  
§ 373 - Zmocňovací ustanovení
§ 374  
§ 374a  
§ 375 - Zrušovací ustanovení
§ 376 - Účinnost zákona
Zavřít
MENU