113/1973 Sb.Trestní zákon (úplné znění trestního zákona, jak vyplývá z pozdějších zákonných změn a doplňků)

Částka: 031 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 10. října 1973 Autor předpisu: Předsednictvo parlamentu
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 1973
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 175/1990 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

113

PŘEDSEDNICTVO FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

vyhlašuje

úplné znění trestního zákona ze dne 29. listopadu 1961 č. 140 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 19. prosince 1962 č. 120 Sb., zákonem ze dne 9. července 1963 č. 53 Sb., zákonem ze dne 17. června 1965 č. 56 Sb., zákonem ze dne 25. října 1966 č. 81 Sb., zákonem ze dne 18. prosince 1969 č. 148 Sb. a zákonem ze dne 25. dubna 1973 č. 45 Sb.


TRESTNÍ ZÁKON


      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

HLAVA PRVNÍ

ÚČEL ZÁKONA

§ 1

      Účelem trestního zákona je chránit společenské a státní zřízení Československé socialistické republiky, socialistické vlastnictví, práva a oprávněné zájmy občanů a vychovávat k řádnému plnění občanských povinností a k zachovávání pravidel socialistického soužití.


§ 2

      Prostředky k dosažení účelu trestního zákona jsou pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření.


HLAVA DRUHÁ

ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI

§ 3

Trestný čin

      (1) Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně.

      (2) Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.

      (3) K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

      (4) Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST
HLAVA PRVNÍ - ÚČEL ZÁKONA
§ 1  
§ 2  
HLAVA DRUHÁ - ZÁKLADY TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI
§ 3 - Trestný čin
§ 4 - Zavinění
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Příprava k trestnému činu
§ 8 - Pokus trestného činu
§ 9 - Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu
§ 10  
§ 11 - Věk
§ 12 - Nepříčetnost
§ 13 - Nutná obrana
§ 14 - Krajní nouze
§ 15 - Oprávněné použití zbraně
HLAVA TŘETÍ - PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
HLAVA ČTVRTÁ - TRESTY
Oddíl první - Společná ustanovení o trestech
§ 23 - Účel trestu
§ 24 - Upuštění od potrestání
§ 25  
§ 27 - Druhy trestů
§ 28  
§ 29 - Výjimečný trest
§ 30  
Oddíl druhý - Obecné zásady pro ukládání trestů
§ 31 - Výměra trestu
§ 32  
§ 33  
§ 34  
§ 35 - Ukládání trestu za více trestných činů
§ 36  
§ 37  
§ 38 - Započítání vazby a trestu
Oddíl třetí - Ukládání a výkon jednotlivých trestů
§ 39 - Odnětí svobody
§ 39a  
§ 40 - Mimořádné snížení trestu odnětí svobody
§ 41 - Ukládání trestu odnětí svobody zvlášť nebezpečnému recidivistovi
§ 42  
§ 43 - Nápravné opatření
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Ztráta čestných titulů a vyznamenání
§ 47 - Ztráta vojenské hodnosti
§ 48  
§ 49 - Zákaz činnosti
§ 50  
§ 51 - Propadnutí majetku
§ 52  
§ 53 - Peněžitý trest
§ 54  
§ 55 - Propadnutí věci
§ 56  
§ 57 - Vyhoštění
§ 57a - Zákaz pobytu
Oddíl čtvrtý - Podmíněné odsouzení, podmíněné propuštění a upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti
§ 58 - Podmíněné odsouzení
§ 59  
§ 60  
§ 61 - Podmíněné propuštění a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti nebo zákazu pobytu
§ 62  
§ 63  
§ 64  
HLAVA PÁTÁ - ZÁNIK TRESTNOSTI A TRESTU
§ 65 - Zánik nebezpečnosti trestného činu pro společnost
§ 66 - Účinná lítost
§ 67 - Promlčení trestního stíhání
§ 67a  
§ 68 - Promlčení výkonu trestu
§ 68a  
§ 69 - Zahlazení odsouzení
§ 70  
HLAVA ŠESTÁ - OCHRANNÁ OPATŘENÍ
§ 71 - Druhy ochranných opatření
§ 72 - Ochranné léčení
§ 73 - Zabrání věci
HLAVA SEDMÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O STÍHÁNÍ MLADISTVÝCH
§ 74 - Obecné ustanovení
§ 75 - Trestní odpovědnost
§ 76 - Účel trestu
§ 77 - Upouštění od potrestání
§ 78 - Ukládání trestu
§ 79  
§ 80 - Úhrnný a souhrnný trest
§ 81 - Výkon trestu odnětí svobody
§ 82 - Podmíněné odsouzení
§ 84 - Ochranná výchova
§ 85  
§ 86  
§ 87 - Zahlazení odsouzení
HLAVA OSMÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 88  
§ 89  
§ 90  
ČÁST DRUHÁ - ZVLÁŠTNÍ ČÁST
HLAVA PRVNÍ - TRESTNÉ ČINY PROTI REPUBLICE
Oddíl první - Trestné činy proti základům republiky
§ 91 - Vlastizrada
§ 92 - Rozvracení republiky
§ 93 - Teror
§ 94  
§ 95 - Záškodnictví
§ 96  
§ 97 - Sabotáž
§ 98 - Podvracení republiky
§ 99 - Poškozování státu světové socialistické soustavy
§ 100 - Pobuřování
§ 101 - Zneužívání náboženské funkce
§ 102 - Hanobení republiky a jejího představitele
§ 103  
§ 104 - Hanobení státu světové socialistické soustavy a jeho představitele
Oddíl druhý - Trestné činy proti bezpečnosti republiky
§ 105 - Vyzvědačství
§ 106 - Ohrožení státního tajemství
§ 107  
§ 107a  
§ 108 - Vyzvědačství a ohrožení státního tajemství ke škodě státu světové socialistické soustavy
§ 109 - Opuštění republiky
§ 110 - Vniknutí na území republiky
§ 111 - Porušování předpisů o mezinárodních letech
§ 112 - Poškozování zájmů republiky v cizině
Oddíl třetí - Trestné činy proti obraně vlasti
§ 113 - Spolupráce s nepřítelem
§ 114 - Válečná zrada
§ 115 - Služba v cizím vojsku
HLAVA DRUHÁ - TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ
Oddíl první - Trestné činy proti hospodářské soustavě
§ 116 - Odnětí věci hospodářskému určení
§ 117 - Spekulace
§ 118 - Nedovolené podnikání
§ 119 - Nesplnění úkolů při provozu soukromého hospodářství
§ 120 - Zneužívání socialistického podnikání
§ 121 - Poškozování spotřebitele
§ 122 - Ohrožení hospodářského tajemství
§ 123 - Neoprávněné nakládání s vynálezem
§ 124 - Porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou
Oddíl druhý - Trestné činy proti hospodářské kázni
§ 125 - Narušování řízení, plánování a kontroly národního hospodářství
§ 126  
§ 127 - Porušování povinnosti při nakládání s finančními a hmotnými prostředky
§ 128 - Dodávka výrobku a prací zvlášť vadné jakosti
§ 129 - Porušování povinnosti v provozu socialistické organizace
§ 130  
§ 131 - Společné ustanovení
Oddíl třetí - Trestné činy proti majetku v socialistickém vlastnictví
§ 132 - Rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví
§ 133 - Neoprávněné užívání věci z majetku v socialistickém vlastnictví
§ 134 - Podílnictví ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví
§ 135 - Zatajení věci z majetku v socialistickém vlastnictví
§ 136 - Poškozování majetku v socialistickém vlastnictví
§ 137  
§ 138 - Pletichy proti sociálnímu zabezpečení a nemocenskému pojištění
§ 139 - Společné ustanovení
Oddíl čtvrtý - Trestné činy proti měně a trestné činy daňové
§ 140 - Padělání a pozměňování peněz
§ 141 - Udávání padělaných a pozměněných peněz
§ 142 - Výroba a držení padělatelského náčiní
§ 143 - Společné ustanovení
§ 144 - Ohrožování oběhu tuzemských peněz
§ 145 - Padělání a pozměňování známek
§ 146 - Ohrožení devizového hospodářství
§ 147  
§ 148 - Zkrácení daně
Oddíl pátý - Trestné činy proti předpisům o nekalé soutěži, ochranných známkách, chráněných vzorech a vynálezech a proti autorskému právu
§ 149 - Nekalá soutěž
§ 150 - Porušování práv k ochranné známce, průmyslovému vzoru a chráněnému označení původu
§ 151 - Porušování práv k vynálezu
§ 152 - Porušování autorského práva
HLAVA TŘETÍ - TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH
Oddíl první - Trestné činy proti výkonu pravomoci státního orgánu a orgánu společenské organizace a veřejného činitele
§ 153 - Útok na státní orgán a orgán společenské organizace
§ 154  
§ 155 - Útok na veřejného činitele
§ 156  
§ 156a - Ztěžování výkonu pravomoci veřejného činitele
§ 157 - Společné ustanovení
Oddíl druhý - Trestné činy veřejných činitelů
§ 158 - Zneužívání pravomoci veřejného činitele
§ 159 - Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti
Oddíl třetí - Úplatkářství
§ 160 - Přijímání úplatku
§ 161 - Podplácení
§ 162 - Nepřímé úplatkářství
§ 163 - Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
Oddíl čtvrtý - Některé formy trestné součinnosti
§ 164 - Podněcování
§ 165 - Schvalování trestného činu
§ 166 - Nadržování
§ 167 - Nepřekažení trestného činu
§ 168 - Neoznámení trestného činu
Oddíl pátý - Jiná rušení činnosti státního orgánu a orgánu společenské organizace
§ 169 - Maření a ohrožování činnosti státního orgánu a orgánu společenské organizace
§ 170  
§ 170a - Tisková nedbalost
§ 171 - Maření výkonu úředního rozhodnutí
§ 172 - Vzpoura vězňů
§ 173 - Ohrožení služebního tajemství
§ 174 - Křivé obvinění
§ 175 - Křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek
§ 176 - Padělání a pozměňování veřejné listiny
§ 177 - Maření příprav a průběhu voleb
§ 178 - Maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi
HLAVA ČTVRTÁ - TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ
§ 179 - Obecné ohrožení
§ 180  
§ 180a - Ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku
§ 180b  
§ 180c - Zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny
§ 181 - Porušování povinnosti při hrozivé tísni
§ 182 - Poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení
§ 183  
§ 184  
§ 185 - Nedovolené ozbrojování
§ 186 - Nedovolený provoz a držení vysílací stanice
§ 187 - Nedovolená výroba a držení omamných prostředků a jedů
§ 188  
§ 189 - Šíření nakažlivé choroby
§ 190  
§ 191  
§ 192  
§ 193 - Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými potřebami
§ 194  
§ 194a - Nedovolená výroba lihu
§ 195 - Společné ustanovení
HLAVA PÁTÁ - TRESTNÉ ČINY HRUBĚ NARUŠUJÍCÍ OBČANSKÉ SOUŽITÍ
§ 196 - Násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci
§ 197  
§ 197a  
§ 198 - Hanobení národa, rasy a přesvědčení
§ 199 - Šíření poplašné zprávy
§ 200  
§ 201 - Opilství
§ 202 - Výtržnictví
§ 203 - Příživnictví
§ 204 - Kuplířství
§ 205 - Ohrožování mravnosti
§ 206 - Pomluva
§ 207 - Neposkytnutí pomoci
§ 208  
§ 209 - Poškozování cizích práv
§ 209a - Neoprávněné užívání cizího motorového vozidla
HLAVA ŠESTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A MLÁDEŽI
§ 210 - Dvojí manželství
§ 211 - Porušování zákona o rodině
§ 212 - Opuštění dítěte
§ 213 - Zanedbání povinné výživy
§ 214 - Zvláštní ustanovení o účinné lítosti
§ 215 - Týrání svěřené osoby
§ 216 - Únos
§ 217 - Ohrožování mravní výchovy mládeže
§ 218 - Podávání alkoholických nápojů mládeži
HLAVA SEDMÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ
§ 219 - Vražda
§ 220 - Vražda novorozeného dítěte matkou
§ 221 - Ublížení na zdraví
§ 222  
§ 223  
§ 224  
§ 225 - Rvačka
§ 226 - Ohrožování pohlavní nemocí
§ 227 - Nedovolené přerušení těhotenství
§ 228  
§ 229  
§ 230 - Účast na sebevraždě
HLAVA OSMÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI
Oddíl první - Trestné činy proti svobodě
§ 231 - Omezování osobní svobody
§ 232 - Zbavení osobní svobody
§ 233 - Zavlečení do ciziny
§ 234 - Loupež
§ 235 - Vydírání
§ 236 - Omezování svobody vyznání
§ 237 - Útisk
§ 238 - Porušování domovní svobody
§ 239 - Porušování tajemství dopravovaných zpráv
§ 240  
Oddíl druhý - Trestné činy proti lidské důstojnosti
§ 241 - Znásilnění
§ 242 - Pohlavní zneužívání
§ 243  
§ 244 - Pohlavní styk s osobou téhož pohlaví
§ 245 - Soulož mezi příbuznými
§ 246 - Obchodování se ženami
HLAVA DEVÁTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU
§ 247 - Krádež
§ 248 - Zpronevěra
§ 249 - Neoprávněné užívání cizí věci
§ 250 - Podvod
§ 251 - Podílnictví
§ 252  
§ 253 - Lichva
§ 254 - Zatajení věci
§ 255 - Porušování povinnosti při správě cizího majetku
§ 256 - Poškozování věřitele
§ 257 - Poškozování cizí věci
§ 258 - Zneužívání vlastnictví
HLAVA DESÁTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI
§ 259 - Genocidium
§ 260 - Podpora a propagace fašismu a podobného hnutí
§ 261  
§ 262 - Používání zakázaného bojového prostředku
§ 263 - Válečná krutost
§ 264 - Plenění v prostoru válečných operací
§ 265 - Zneužívání označení Červeného kříže
HLAVA JEDENÁCTÁ - TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNOSTI
§ 266 - Maření způsobilosti k službě
§ 267 - Neplnění odvodní povinnosti
§ 268 - Obcházení branné povinnosti
§ 269 - Nenastoupení služby v ozbrojených silách
§ 270  
§ 271  
§ 272 - Porušování osobních a věcných povinností
HLAVA DVANÁCTÁ - TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ
§ 273 - Neuposlechnutí rozkazu
§ 274  
§ 275 - Zprotivení a donucení k porušení vojenské povinnosti
§ 276 - Urážka mezi vojáky
§ 277  
§ 278  
§ 279 - Násilí vůči nadřízenému
§ 280 - Vyhýbání se výkonu vojenské služby
§ 281  
§ 282 - Zběhnutí
§ 283 - Zběhnutí do ciziny
§ 284 - Svémocné odloučení
§ 285 - Porušování povinností strážní služby
§ 286 - Porušování povinností dozorčí služby
§ 287 - Porušování povinností služby při obraně vzdušného prostoru
§ 288 - Ohrožování politického a morálního stavu jednotky
§ 289 - Zbabělost před nepřítelem
§ 290 - Nesplnění bojového úkolu
§ 291 - Opuštění bojových prostředků
§ 292 - Vydání bojových prostředků nepříteli
§ 293 - Ublížení parlamentáři
§ 294 - Společná ustanovení
§ 295  
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 296  
§ 297  
§ 298  
§ 299  
§ 300  
§ 301  
Zavřít
MENU