49/1973 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád

Částka: 015 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 4. května 1973 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. dubna 1973 Nabývá účinnosti: 1. července 1973
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

49

ZÁKON

ze dne 26. dubna 1973,

kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), ve znění zákona č. 158/1969 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. Za § 27 vkládá se § 27a, který zní:


"§ 27a

      Zástupcem účastníka v řízení, ve kterém jsou probírány skutečnosti tvořící předmět státního tajemství, může být pouze advokát, který se může seznamovat se státním tajemstvím. Výběr těchto advokátů provádějí ústřední orgány advokacie podle hledisek uvedených v předpisech upravujících ochranu státního tajemství a vedou jejich seznamy. Jinak může být zástupcem účastníka v takovém řízení jen osoba, která se může seznamovat se státním tajemstvím na příslušném úseku."
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU