48/1973 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. května 1973 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 1973 Nabývá účinnosti: 1. července 1973
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

48

ZÁKON

ze dne 25. dubna 1973,

kterým se mění a doplňuje trestní řád


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Trestní řád č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 12 odst. 7 se slova "Po přijetí obžaloby" nahrazují slovy "Po nařízení hlavního líčení".

      2. § 14 odst. 3 zní:

      "(3) Pravomoci vojenských soudů podléhají též civilní osoby

a)
pro trestné činy válečné zrady (§ 114 tr. zák.), služby v cizím vojsku (§ 115 tr. zák.) a nenastoupení služby v ozbrojených silách (§ 269 až 271 tr. zák.),

b)
pro trestné činy vyzvědačství (§ 105 tr. zák.), ohrožení státního tajemství (§ 106, 107, 107a tr. zák.) a vyzvědačství a ohrožení státního tajemství ke škodě státu světové socialistické soustavy (§ 108 tr. zák.), byl-li jimi ohrožen zvlášť důležitý zájem obrany vlasti."

      3. V § 35

      za odstavec 1 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

      "(2) Obhájcem v trestním řízení, ve kterém jsou probírány skutečnosti tvořící předmět státního tajemství, může být pouze advokát, který se může seznamovat se státním tajemstvím. Výběr těchto advokátů provádějí ústřední orgány advokacie podle hledisek uvedených v předpisech upravujících ochranu státního tajemství a vedou jejich seznamy.",

      dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

      4. § 50 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

      "(4) Zmocněncem zúčastněné osoby a poškozeného v trestním řízení, ve kterém jsou probírány skutečnosti tvořící předmět státního tajemství, může být pouze osoba, která se může seznamovat se státním tajemstvím na příslušném úseku. Je-li takovým zmocněncem advokát, užije se obdobně ustanovení § 35 odst. 2."
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU