47/1973 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

Částka: 014 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 3. května 1973 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. dubna 1973 Nabývá účinnosti: 1. července 1973
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 169/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

47

ZÁKON

ze dne 25. dubna 1973,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 173/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 3 odst. 1 zní:

      "(1) Trest se vykonává v nápravně výchovných ústavech, jež zřizuje a zrušuje ministr spravedlnosti."

      2. V § 20

      v odstavci 2 písm. f) a g) se slova "až do 20 dnů" nahrazují slovy "až do 30 dnů",

      odstavec 3 zní:

      "(3) Při umístění do samovazby odsouzený nepracuje, je omezen v účasti na zájmové činnosti a není mu dovoleno číst denní tisk, knihy nebo jiné publikace a nakupovat věci osobní potřeby (§ 14). Stejně se postupuje i při celodenním umístění do uzavřeného oddělení s tím rozdílem, že odsouzený je povinen konat práce uvedené v § 27 odst. 2. S výkonem znovu uloženého kázeňského trestu celodenního umístění do uzavřeného oddělení nebo umístění do samovazby nelze započít dříve než po uplynutí alespoň 10 dnů od výkonu některého z těchto kázeňských trestů; byl-li však kázeňský trest celodenního umístění do uzavřeného oddělení nebo umístění do samovazby znovu uložen ještě během výkonu některého z těchto kázeňských trestů, lze vykonat dva takové kázeňské tresty bezprostředně za sebou."
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU