21/1971 Sb.Zákon o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. dubna 1971 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. března 1971 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1971
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 133/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

21

ZÁKON

ze dne 25. března 1971

o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


ODDÍL I

Základní ustanovení

§ 1

      (1) Sociálně ekonomické informace o všech odvětvích národního hospodářství a o všech úsecích společenského života a zdroje těchto informací tvoří v Československé socialistické republice jednotnou soustavu sociálně ekonomických informací (dále jen "jednotná informační soustava").

      (2) Sociálně ekonomickými informacemi ve smyslu tohoto zákona jsou jednotlivé údaje, jejich soubory a rozbory, sloužící k poznávání stavu a rozvoje ekonomiky a společnosti a jejich vývojových tendencí a zákonitostí (poznávací sociálně ekonomické informace). Tyto informace jednak vznikají u jednotlivých a jiných organizací (dále jen "informační soustava organizací"), jednak jsou získávány za soubory organizací nebo osob metodami statistického zjišťování a zkoumání.

      (3) Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na využívání sociálně ekonomických informací po jejich zveřejnění.


§ 2

      Informační soustava organizací zahrnuje

a)
informace získávané soustavným a průkazným sledováním a hodnocením stavu a pohybu hospodářských prostředků (jejich zdrojů) a hospodářských výsledků (informace z oboru účetnictví),

b)
informace sloužící k měření, hodnocení a ke kontrole hospodářské činnosti uvnitř organizací (informace z oboru rozpočetnictví),
. . .

Obsah předpisu:
ODDÍL I - Základní ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ODDÍL II - Federální statistický úřad a Federální statistická rada
§ 6 - Postavení Federálního statistického úřadu
§ 7 - Působnost Federálního statistického úřadu
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Federální statistická rada
ODDÍL III - Ústřední statistické orgány republik
§ 13  
ODDÍL IV - Federální ministerstvo financí
§ 14  
ODDÍL V - Úkoly orgánů a organizací v oblasti sociálně ekonomických informací
§ 15 - Základní úkoly organizací
§ 16 - Působnost ústředních orgánů
§ 17 - Úkoly orgánů středního článku řízení
§ 18 - Úkoly národních výborů
ODDÍL VI - Práva a povinnosti při vytváření a využívání jednotné informační soustavy
§ 19 - Pravomoc k provádění statistických zjišťování
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Zpravodajská povinnost
§ 23  
§ 24 - Poskytování podkladů a pomůcek
§ 25 - Aktivy dobrovolných spolupracovníků
§ 26 - Ochrana individuálních údajů
§ 27 - Povinnost mlčenlivosti
§ 28 - Zásada oficiálnosti informací
ODDÍL VII - Zvláštní oprávnění
§ 29 - Oprávnění souvisící s prováděním statistických zjišťování a prověrek
§ 30 - Sankce za porušení povinností v oblasti jednotné informační soustavy
§ 31  
§ 32  
§ 33  
ODDÍL VIII - Závěrečná ustanovení
§ 34  
§ 35  
§ 36  
§ 37 - Účinnost
Zavřít
MENU