158/1969 Sb.Zákon, kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1969 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 1969 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1970
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

158

ZÁKON

ze dne 18. prosince 1969,

kterým se doplňují a mění občanský soudní řád, notářský řád a zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Ustanovení občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb.) se mění a doplňují takto:

      1. Z ustanovení § 8 se vypouštějí slova "zejména řízení o pracovním sporu u rozhodčího orgánu Revolučního odborového hnutí".

      2. § 9 zní:


"§ 9

      K řízení v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy."

      3. § 10 zní:

"§ 10

      Krajské soudy rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím okresních soudů a proti rozhodnutím státních notářství."

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU