153/1969 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1969 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 1969 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 262/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

153

ZÁKON

ze dne 18. prosince 1969,

kterým se mění a doplňuje zákoník práce


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., se mění a doplňuje takto:


1.
§ 3 odst. 1 zní:

      "(1) Pracovní vztahy členů výrobních družstev se řídí zákoníkem práce v rozsahu stanoveném v dalších ustanoveních."

      V důsledku této změny se v dosavadním odstavci 1 vypouštějí slova "a pracovní vztahy členů výrobních družstev".

      Dosavadní odstavce 1, 2 a 3 se označují jako odstavce 2, 3 a 4.

2.
V § 4 se za slova "na příslušníky Sboru národní bezpečnosti" vkládají slova "na příslušníky Sborů nápravné výchovy".

3.
§ 11 odst. 1 zní:

      "(1) Způsobilost občana mít v pracovněprávních vztazích práva a povinnosti a způsobilost vlastními právními úkony nabývat těchto práv a brát na sebe tyto povinnosti vzniká, pokud není dále stanoveno jinak, počátkem kalendářního roku, v němž občan dokončí povinnou školní docházku; organizace však s ním nesmí sjednat jako den nástupu do práce nebo do učebního poměru den, který by předcházel dni, kdy tento občan ukončí povinnou školní docházku."

4.
V § 13 se slova "před rozhodčím orgánem" nahrazují slovy "před komisí pro pracovní spory."

5.
§ 20 odst. 3 zní:

      "(3) Kolektivní smlouvy, jejich změny a doplňky se sjednávají písemně. Před podpisem musí být schváleny příslušným odborovým orgánem. Organizace je povinna uschovávat kolektivní smlouvu ještě po dobu pěti let od uplynutí doby její platnosti."
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Zavřít
MENU