149/1969 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1969 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 1969 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1970
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

149

ZÁKON

ze dne 18. prosince 1969,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1061 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

      Zákon ze dne 29. listopadu 1961, č. 141 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění vyplývajícím ze zákona č. 57/1965 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.
§ 2 odst. 9 zní:

      "(9) V trestním řízení před soudem rozhoduje senát nebo samosoudce; předseda senátu a samosoudce rozhodují sami jen tam, kde to tento zákon výslovně stanoví."

2.
V § 4 se provádějí tyto změny:

-
v odstavci 1 se slova "Československého svazu mládeže" nahrazují slovy "mládežnické organizace"

-
vypouští se odstavec 2; dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

3.
V § 12 se provádějí tyto změny:

-
v odstavci 1 se na konec věty vkládají slova "jakož i orgán konající objasňování."

-
v odstavci 2 se slova "Nejvyšší soud" nahrazují slovy "nejvyšší soudy."

-
v odstavci 3 se za slova "obvodní soud" vkládají slova "popřípadě jiný soud se stejnou působností" a za slova "městský soud" slova "v Praze,"

-
v odstavci 4 se za slova "obvodní prokurátor" vkládají slova "popřípadě jiný prokurátor se stejnou působností," a za slova "městský prokurátor" slova "v Praze,"

-
na konec odstavce 9 se vkládají slova "a přípravným řízením úsek od zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, postoupení věci, přerušení nebo zastavení trestního stíhání."
. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II  
Článek III  
Článek IV  
Článek V  
Článek VI  
Zavřít
MENU