148/1969 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.

Částka: 046 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1969 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 1969 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1970
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 40/2009 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2010
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

148

ZÁKON

ze dne 18. prosince 1969,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon č. 140/1961 Sb.


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

      Obecná část trestního zákona se mění a doplňuje takto:

1.
§ 26 se zrušuje.

2.
V § 27 se vkládá písmeno i) v tomto znění: "zákaz pobytu".

3.
V § 28 se vkládají do třetí věty odstavce 1 za slovo "vyhoštění" slova "a zákaz pobytu".

4.
V § 36 se vypouští odstavec 2 a označení odstavce 1.

5.
Za § 57 se vkládá § 57a, který zní:


"§ 57a

Zákaz pobytu

      (1) Soud může uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až pět let, jestliže za úmyslný trestný čin nebo přečin odsuzuje pachatele, který se vyhýbá poctivé práci a nemá trvalý pobyt v místě nebo obvodě, na který se trest má vztahovat, vyžaduje-li to se zřetelem na místo činu ochrana rodiny, zdraví, mravnosti nebo majetku.
. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II  
Článek III  
Zavřít
MENU