59/1969 Sb.Zákon o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. června 1969 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. června 1969 Nabývá účinnosti: 1. července 1969
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 221/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

59

ZÁKON

ze dne 5. června 1969

o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání


      Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 165/1964 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 5 odst. 3 zní:

      "(3) Do hodností generálů jmenuje a povyšuje na návrh vlády Československé socialistické republiky president republiky. Do hodností důstojníků, praporčíků a poddůstojníků jmenují a povyšují ministr národní obrany a ministr vnitra Československé socialistické republiky nebo orgány jimi k tomu zmocněné."


2. § 26 zní:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU