173/1968 Sb.Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody

Částka: 047 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1968 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. prosince 1968 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1969
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 169/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

173

ZÁKON

ze dne 20. prosince 1968,

jímž se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody


      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

      Zákon ze dne 17. června 1965, č. 59 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, se mění a doplňuje takto:

      1. § 61 zní:


§ 61

      (1) Úkoly nápravně výchovné činnosti podle tohoto zákona, jakož i ostrahu a správu v nápravně výchovných ústavech a v ústavech, kde se vykonává vazba, provádí Sbor nápravné výchovy.

      (2) Sbor nápravné výchovy je ozbrojený a podle vojenských zásad organizovaný sbor, podřízený ministru republiky, který vykonává státní správu soudů; podrobnosti o jeho organizaci stanoví a předpisy upravující jeho činnost v souladu s jeho posláním vydává ministr republiky, který vykonává státní správu soudů.
. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II  
Článek III  
Článek IV  
Zavřít
MENU