87/1968 Sb.Zákon o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči

Částka: 027 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. července 1968 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. června 1968 Nabývá účinnosti: 1. července 1968
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 187/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

87

ZÁKON

ze dne 27. června 1968

o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči


      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., se mění a doplňuje takto:

      1. § 17 zní:


"§ 17

      (1) Nemocenské se stanoví z průměrné čisté mzdy pracovníka připadající na pracovní den (dále jen "čistá denní mzda"), nejvýše však z částky 100 Kčs při šestidenním pracovním týdnu. Tato částka se úměrně zvýší, je-li pracovní doba rozvržena na méně než šest pracovních dnů v průměru na týden (§ 85 zákoníku práce); při pětidenním pracovním týdnu činí 120 Kčs.

      (2) Základem pro zjištění čisté denní mzdy je výdělek, kterého pracovník dosáhl po odečtení daně ze mzdy v zaměstnání zakládajícím jeho nemocenské pojištění nebo v souvislosti s tímto zaměstnáním před vznikem nároku na nemocenské za období stanovené prováděcími předpisy.1)
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU