63/1968 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem

Částka: 021 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. června 1968 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 15. května 1968 Nabývá účinnosti: 10. června 1968
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 497/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

63

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 15. května 1968

o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem      Vláda Československé socialistické republiky stanovila v dohodě s Ústřední radou odborů podle § 83 odst. 3, § 84 odst. 2 a § 85 zákoníku práce tyto zásady pro zkracování pracovní doby na 40, 41 1/4 a 42 1/2 hodin týdně a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem:


Pracovní doba

Délka pracovní doby

      1. V organizacích, které si pro to vytvoří ekonomické předpoklady, může být zkrácena pracovní doba takto:

a)
na 40 hodin týdně pracovníkům v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu a pracovníkům na výrobních pracovištích (tj. v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, lesním a vodním hospodářství a v dopravě) s nepřetržitým a třísměnným režimem práce,

b)
na 41 1/4 hodin týdně pracovníkům na výrobních pracovištích s dvousměnným režimem práce,

c)
na 42 1/2 hodin týdně pracovníkům na ostatních pracovištích, členům závodních stráží, závodních požárních sborů, hlídačům a vrátným.

      2. Pracovní doba se zkracuje podle bodu 1 vždy najednou pro ucelenou organizační jednotku. O tom, zda v jednotlivých organizacích se ucelenou organizační jednotkou pro účely zkrácení pracovní doby rozumí celý podnik nebo závod anebo jen provoz, popř. cech, dílna, farma, prodejna, závod veřejného stravování, železniční stanice, lokomotivní a vozové depo apod., rozhodne orgán schvalující zkrácení pracovní doby (body 36 a 38). Tento postup však neznamená, že pracovní doba se vždy zkracuje všem pracovníkům ucelené organizační jednotky v témže rozsahu.
. . .

Obsah předpisu:
Příloha č. 1 - PŘEPOČTENÉ HODINOVÉ MZDOVÉ TARIFY V KČS PŘI ZKRÁCENÉ PRACOVNÍ DOBĚ
Příloha č. 2 - Příklady výpočtu práce přesčas, příplatků k výdělku za práci ve druhé a třetí směně, průměrného výdělku pro náhradu mzdy a nemocenského při nerovnoměrně délce pracovních směn
Zavřít
MENU