20/1966 Sb.Zákon o péči o zdraví lidu

Částka: 007 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. března 1966 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. března 1966 Nabývá účinnosti: 1. července 1966
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 372/2011 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

20

Zákon

ze dne 17. března 1966

o péči o zdraví lidu


      Zdraví je jedním ze základních předpokladů šťastného a tvůrčího života jednotlivce i celé společnosti; je zároveň významným činitelem v rozvoji výrobních sil. Právo na péči o zdraví patří k základním občanským právům zaručeným ústavou Československé socialistické republiky. Socialistické společenské zřízení, v němž je zájem společnosti na zdraví lidu v souladu se zájmem jednotlivců, vytváří podle současných poznatků vědy a techniky všechny podmínky pro úspěšné rozvíjení péče o zdraví. Úsilí o dosažení co nejlepšího zdraví lidu patří proto k hlavním úkolům socialistické společnosti, všech organizací i každého jednotlivce.

      Aby toto úsilí bylo účinně soustředěno k plnění uvedeného úkolu, usneslo se Národní shromáždění Československé socialistické republiky na tomto zákoně:


Hlavní zásady péče o zdraví lidu

Článek I

      Socialistická společnost a všechny její složky zajišťují plánovitě péči o zdraví lidu jako nedílnou součást hospodářské a kulturní výstavby ekonomickými, sociálními, kulturními a zdravotnickými opatřeními.


Článek II

      Péči společnosti o zdraví lidu musí odpovídat snaha každého jednotlivce žít zdravě a vyvarovat se vlivů škodlivě působících na jeho zdraví. Zároveň má každý občan napomáhat dobrému vývoji zdraví svých spoluobčanů, a proto aktivně přispívat k vytváření zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce a podílet se na řízení a kontrole péče o zdraví lidu.
. . .

Obsah předpisu:
První část - Vytváření a ochrana zdravých podmínek a zdravého způsobu života a práce
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
Druhá část - Účast občanů a poslání společenských organizací v péči o zdraví lidu
Hlava první - Účast občanů
§ 8  
§ 9  
Hlava druhá - Poslání společenských organizací
§ 10  
Třetí část - Zdravotnictví
Hlava první - Zdravotnické služby
Oddíl 1 - Poskytování zdravotnických služeb
§ 11  
§ 12  
Oddíl 2 - Zdravotní výchova obyvatelstva
§ 13  
§ 14  
Oddíl 3 - Činnost na úseku hygieny a boje proti přenosným nemocem
§ 15  
§ 16  
Oddíl 4 - Léčebně preventivní péče
§ 17  
§ 18  
§ 19 - Lázeňská péče
§ 20 - Poskytování léků a prostředků zdravotnické techniky
§ 21 - Posudková činnost
§ 22 - Aktivní péče o zdraví obyvatelstva
§ 23 - Poučení a souhlas nemocného
§ 24 - Ústavní péče bez souhlasu nemocného
§ 25 - Léčba prací
§ 26 - Odběr krve a odnímání tkání a orgánů
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Léčení v cizině
§ 30 - Léčebně preventivní péče o cizí státní příslušníky
Hlava druhá - Jednotná zdravotnická soustava
Oddíl 1 - Jednota soustavy
§ 31  
§ 32  
§ 33  
Oddíl 2 - Druhy a úkoly zdravotnických zařízení
§ 34  
§ 35 - Nemocnice s poliklinikou a dalšími zařízeními ambulantní péče
§ 36 - Odborné léčebné ústavy
§ 37 - Lékárny
§ 38 - Zvláštní dětská zařízení
Oddíl 3 - Zřizování a provoz zdravotnických zařízení
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
Hlava třetí - Přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje
§ 43 - Přírodní léčebné lázně
§ 44 - Lázeňské místo
§ 45  
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49 - Minerální vody stolní
§ 50 - Povinnosti orgánů a organizací
§ 51  
Hlava čtvrtá - Pracovníci ve zdravotnictví
Oddíl 1 - Způsobilost a poslání
§ 52 - Úkoly pracovníků ve zdravotnictví
§ 53  
§ 54  
§ 55 - Povinnosti pracovníků ve zdravotnictví
§ 56 - Péče národních výborů o zdravotnické pracovníky
Oddíl 2 - Výchova, výuka a další vzdělávání
§ 57  
§ 58  
§ 59  
§ 60  
Hlava pátá - Materiální zabezpečení zdravotnických služeb
§ 61  
§ 62  
§ 63  
Čtvrtá část - Úkoly vědy a výzkumu v péči o zdraví lidu
§ 64  
§ 65  
§ 66  
§ 67  
Pátá část - Řízení péče o zdraví lidu a rozhodování při výkonu zdravotnických služeb
Hlava první - Řízení péče o zdraví lidu
§ 68 - Ústřední orgány
§ 69  
§ 70  
§ 71  
§ 72  
§ 73 - Slovenská národní rada
§ 74  
§ 75  
§ 76 - Zvláštní oprávnění orgánů a pracovníků
Hlava druhá - Rozhodování při výkonu zdravotnických služeb
§ 77  
Šestá část - Společná a závěrečná ustanovení
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
Zavřít
MENU