17/1966 Sb.Vyhláška ministerstva dopravy o leteckém přepravním řádu

Částka: 006 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. března 1966 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 14. března 1966 Nabývá účinnosti: 29. března 1966
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

17

VYHLÁŠKA

ministerstva dopravy

ze dne 14. března 1966

o leteckém přepravním řádu


      Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 55 odst. 1 zákona č. 47/1956 Sb. o civilním letectví (leteckého zákona), a k provedení příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Všeobecná ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

      (1) Letecký přepravní řád (dále jen přepravní řád) stanoví práva, povinnosti a odpovědnost československého provozovatele letecké dopravy (dále jen "dopravce") jakož i práva, povinnosti a odpovědnost cestujících a přepravců.

      (2) Přepravní řád se vztahuje na veškerou vnitrostátní a mezinárodní přepravu cestujících, zavazadel a zboží provozovanou dopravcem.

      (3) Vnitrostátní přepravou je přeprava, při které podle smlouvy leží místo odletu a místo určení, ať již dojde k přerušení přepravy či nikoliv, na území československé socialistické republiky.

      (4) Mezinárodní přepravou je přeprava, při které podle smlouvy leží místo odletu a místo určení, ať již dojde k přerušení přepravy či nikoliv, buď na území Československé socialistické republiky a jiného dalšího státu, nebo na území pouze Československé socialistické republiky, je-li stanoveno mezilehlé přistání v zahraničí.

      (5) Ustanovení přepravního řádu musí být uplatňována tak, aby sloužila zájmům společnosti a aby letecká doprava uspokojovala účelně a hospodárně přepravní potřeby občanů a organizací.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Všeobecná ustanovení
§ 1 - Rozsah platnosti
§ 2 - Činnost dopravce
§ 3 - Omezení přepravy
§ 4 - Podrobné přepravní podmínky a tarify
ČÁST DRUHÁ - Přeprava cestujících a zavazadel
§ 5 - Základní ustanovení
§ 6 - Jízdné a jiné náhrady
§ 7 - Letové řády
§ 8 - Povinnosti cestujících
§ 9 - Povinnosti dopravce
§ 10 - Péče o cestující
§ 11 - Vyloučení osob z přepravy
§ 12 - Přeprava zavazadel
§ 13 - Nezapsaná zavazadla
§ 14 - Zapsaná zavazadla
§ 15 - Obsah zavazadel
§ 16 - Přezkoumání zavazadel
§ 17 - Prodej zapsaných zavazadel
§ 18 - Výdej zapsaných zavazadel
§ 19 - Nepravidelná přeprava cestujících
§ 20 - Vznik smlouvy o nepravidelné přepravě
§ 21 - Provedení nepravidelné přepravy
ČÁST TŘETÍ - Přeprava zboží
§ 22 - Základní ustanovení
§ 23 - Objednávka letecké přepravy zboží
§ 24 - Vznik přepravní smlouvy
§ 25 - Letecký nákladní list
§ 26 - Změna přepravní smlouvy
§ 27 - Obal, stav a označení zboží
§ 28 - Zjištění váhy a počtu kusů
§ 29 - Nakládání a vykládání zboží
§ 30 - Zboží na dobírku
§ 31 - Přezkoumání zásilky
§ 32 - Vydání zboží
§ 33 - Dodací lhůty
§ 34 - Překážky v plnění přepravní smlouvy
§ 35 - Přepravné a jiné náhrady
§ 36 - Přeprava zboží podléhajícího rychlé zkáze
§ 37 - Přeprava živých zvířat
§ 38 - Celní a jiné řízení
ČÁST ČTVRTÁ - Společná a závěrečná ustanovení
§ 39 - Zavazadla (zboží s prohlášenou hodnotou
§ 40 - Odpovědnost z letecké přepravy
§ 41 - Uplatnění a zánik práv cestujících a přepravců
§ 42 - Uplatnění a zánik práv dopravce
§ 43 - Zrušovací ustanovení
§ 44 - Účinnost
Zavřít
MENU