57/1965 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 1965 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. června 1965 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1965
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

57

Zákon

ze dne 17. června 1965,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)


      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


Článek I

      Zákon ze dne 29. listopadu 1961 č. 141 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) se mění a doplňuje takto:


      1. V § 2 odst. 1 se vypouští věta druhá.


      2. § 4 odst. 1 věta první zní:

      "(1) Základní organizace Revolučního odborového hnutí a Československého svazu mládeže mohou po projednání v kolektivu pracujících nabídnout převzetí záruky za nápravu obviněného, mají-li důvodně za to, že jsou tu předpoklady, aby se obviněný působením kolektivu napravil. Stejné oprávnění má jednotné zemědělské družstvo a výrobní družstvo, jejichž je obviněný pracovníkem."


      3. V § 4 odst. 2 se slovo "prokurátor" nahrazuje slovy "prokurátor, vyšetřovatel nebo vyhledávací orgán".


      4. V § 11 odst. 1 písm. c) se za slova "jde-li" vkládají slova "o osobu, která je vyňata z pravomoci orgánů činných v trestním řízení (§ 10), nebo".


      5. V § 11 odst. 1 písm. f) se vypouštějí slova "soudem nebo prokurátorem".


      6. V § 12 odst. 9 se slovo "vyšetřování" nahrazuje slovy "trestního stíhání".


      7. V § 32 se slova "vzneseno obvinění (§ 165)" nahrazují slovy "vzneseno obvinění (§ 163) nebo mu bylo sděleno obvinění (§ 169)".


      8. V § 33 odst. 1 se místo věty druhé vkládají tyto věty, které znějí:
. . .

Obsah předpisu:
Článek I  
Článek II  
Článek III  
Článek IV  
Zavřít
MENU