32/1965 Sb.Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění

Částka: 017 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 6. dubna 1965 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 1. dubna 1965 Nabývá účinnosti: 1. května 1965
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 440/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

32

Vyhláška

ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů

ze dne 1. dubna 1965

o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění


      Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti, Státní úřad sociálního zabezpečení a Ústřední rada odborů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 27 odst. 2 zákona č. 30/1965 Sb., o odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, a k provedení § 444 občanského zákoníku (zákona č. 40/1964 Sb.):


§ 1

Základní ustanovení

      Bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením na zdraví (dále jen "poškození na zdraví") se odškodňují jednorázově.


Odškodnění za bolest

§ 2

      (1) Odškodnění za bolest se poskytuje za bolesti způsobené poškozením na zdraví, jeho léčením nebo odstraňováním jeho následků, a to podle zásad a sazeb stanovených v příloze k této vyhlášce. Odškodnění za bolest musí být přiměřené povaze poškození na zdraví a průběhu léčení.

      (2) Odškodnění za bolest nenáleží:

a)
za jednoduché duševní reakce na postižení organismu, které jsou přechodného rázu,

b)
za změny v organismu, které jsou tak krátkodobé, že není třeba je léčit, popřípadě je nelze ani objektivně zjistit,

c)
za bolest budoucí (následnou) a za bolest vznikající ze změn předtím již existujících.

      (3) Bolest se neodškodňuje, nedosáhne-li úhrnné hodnocení bolesti z téhož poškození na zdraví alespoň třiceti bodů.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Základní ustanovení
§ 2 - Odškodnění za bolest
§ 3  
§ 4 - Odškodnění za ztížení společenského uplatnění
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8 - Postup při vydávání posudků
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Závěrečná ustanovení
§ 14  
§ 15  
§ 16  
Příloha k vyhlášce - Úrazy, nemoce z povolání a jiná poškození na zdraví
Zavřít
MENU