102/1963 Sb.Zákon o rybářství

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. prosince 1963 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. prosince 1963 Nabývá účinnosti: 19. prosince 1963
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 99/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

102

Zákon

ze dne 5. prosince 1963

o rybářství


      Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

      Rybářství jako odvětví zemědělské výroby zajišťuje podle potřeb socialistické společnosti v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství řádný chov, zušlechťování, ochranu a lov ryb a jiných vodních živočichů. Tohoto cíle se dosahuje plánovitým hospodařením na rybnících a plánovitým výkonem rybářského práva v tekoucích vodách. Péče o soustavné zvelebování rybářství je v zájmu celé naší společnosti. Socialistické společenské zřízení vytváří podmínky, aby se co nejširší okruh pracujících podílel na řízení rybářství a na výkonu rybářského práva.


§ 2

Československý rybářský svaz

      Českoslovenští občané, kteří mají aktivní zájem o rozvoj československého rybářství, se sdružují v Československém rybářském svazu, který je dobrovolnou společenskou organizací.


Oddíl první

Rybářství provozované hospodařením na rybnících

§ 3

      (1) Hospodařením na rybnících se zajišťuje plánovitá výroba tržních ryb k zlepšení výživy pracujících a výroba násad pro rybníky a pro zarybňování rybářských revírů.

      (2) Socialistické organizace, které mají ve správě nebo užívání rybníky, na nichž lze řádné rybníkářsky hospodařit, jsou povinny udržovat je v řádném hospodářském stavu a hospodařit na nich podle pokrokových zásad tak, aby bylo docilováno co nejvyšší výroby ryb. Rovněž ostatní uživatelé, popřípadě vlastníci takových rybníků jsou povinni je udržovat v řádném hospodářském stavu.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Československý rybářský svaz
Oddíl první - Rybářství provozované hospodařením na rybnících
§ 3  
§ 4  
§ 5  
Oddíl druhý - Rybářství provozované výkonem rybářského práva
§ 6 - Rybářské právo
§ 7 - Rybářské revíry
§ 8 - Výkon rybářského práva
§ 9 - Hospodaření v rybářských revírech
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Chráněné rybí oblasti
§ 13 - Přístup na pozemky
§ 14 - Ryby na pozemcích zaplavených při povodni
Oddíl třetí - Ustanovení společná a závěrečná
§ 15 - Ryby a jiní vodní živočichové
§ 16 - Ochrana rybářství
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Zkvalitňování chovu ryb
§ 21 - Zavádění chovů nových druhů ryb a jiných vodních živočichů
§ 22 - Výkon rybářského práva v pohraničních vodách
§ 23 - Řízení rybářství
§ 24 - Prováděcí předpisy
§ 25 - Zrušovací ustanovení
§ 26  
Zavřít
MENU