60/1963 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě pohraničního styku

Částka: 035 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 29. července 1963 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 10. července 1963 Nabývá účinnosti: 8. července 1963
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

60

 

V Y H L Á Š K A

 

ministra zahraničních věcí

 

ze dne 10. července 1963

 

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky

o úpravě pohraničního styku

 

 

Dne 16. října 1962 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě pohraničního styku.

 

Vláda Československé socialistické republiky Dohodu schválila dne 30. ledna 1963, což bylo sděleno maďarské straně nótou ze dne 18. února 1963. Presidiální rada Maďarské lidové republiky schválila Dohodu dne 11. dubna 1963, což bylo oznámeno nótou ze dne 8. června 1963.

 

Podle ustanovení článku 21, odstavec 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 8. července 1963.

 

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

 

 

David v. r.

 

 

D O H O D A

 

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě

pohraničního styku

 

 

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky vedeny přáním umožnit za zjednodušených formalit překračování československo-maďarských státních hranic občanům obou států, kteří bydlí v pásmech pohraničního styku, a tím upevnit a prohloubit bratrskou spolupráci a přátelství lidu obou zemí, se rozhodly uzavřít dohodu o úpravě pohraničního styku a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:

. . .

Zavřít
MENU