67/1960 Sb.Zákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon)

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. června 1960 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. května 1960 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1961
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 222/1994 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1995
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

67

 

ZÁKON

ze dne 25. května 1960

o výrobě, rozvodu a využití topných plynů

(plynárenský zákon)

 

 

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

 

Oddíl I

 

Úvodní ustanovení

 

§ 1

 

Neustálým rozvojem výrobních sil v souladu s rozvojem socialistických výrobních vztahů zvyšují se úkoly a význam plynárenského průmyslu. Jeho soustavný rozvoj, zejména rozšiřující se výroba a rozvod topných plynů a jejich využívání v průmyslu, zemědělství a domácnostech, je jedním ze základních předpokladů pro to, aby byly efektivně využívány prvotní zdroje paliv, dosahována vyšší technická úroveň výroby a úspornost ve spotřebě energie a zvyšována společenská produktivita práce. Rozšíření spotřeby topných plynů přispívá ke zvýšení hygieny bydlení, pracovního prostředí a k růstu hmotné a kulturní úrovně obyvatelstva.

 

Ke splnění těchto cílů je třeba neustále zdokonalovat a rozšiřovat výrobní a těžební základny topných plynů a soustavně pečovat o plynulé, spolehlivé a kvalitní dodávky topných plynů a o jejich hospodárné používání.

 

§ 2

 

Topnými plyny jsou všechny hořlavé plyny přírodní nebo umělé, vyrobené z paliv tuhých, kapalných, plynných nebo vznikající jako vedlejší produkt při některých technologických procesech, rozváděné plynovody nebo dopravované v tlakových nádobách pro průmysl, zemědělství a ostatní veřejnou spotřebu.

 

§ 3

. . .

Obsah předpisu:
Oddíl I - Úvodní ustanovení
§ 1  
§ 2  
§ 3 - Plynárenská zařízení
§ 4 - Zdroje topných plynů
Oddíl II - Zřizování a provozování plynárenských zařízení a odběrních plynových zařízení
§ 5 - Zřizování a provozování plynárenských zařízení
§ 6  
§ 7 - Zrušení a zastavení plynárenských
§ 8 - Zřizování a provozování odběrních
§ 9 - Povinnosti provozovatelů
Oddíl III - Řízení výroby, rozvodu,
§ 10 - využití a spotřeby plynů
§ 11 - Plynárenský dispečink
Oddíl IV - Hospodaření s plyny a kontrola
§ 12 - Hospodaření s plyny
§ 13 - Kontrola
§ 14  
Oddíl V - Styk s odběrateli
§ 15  
§ 16 - Podmínky pro připojování odběratelů
§ 17 - Zkoušení odběrních plynových zařízení
§ 18 - Úprava odběrních plynových zařízení
Oddíl VI - Gazifikace
§ 19  
§ 20  
§ 21  
Oddíl VII - Společná ustanovení
§ 22 - Oprávnění k cizím nemovitostem
§ 23 - Styk s komunikacemi, vedeními,
§ 24 - Ochranná pásma
Oddíl VIII - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 25  
§ 26 - Zmocňovací ustanovení
§ 27 - Zrušovací ustanovení
§ 28 - Účinnost a provedení
Zavřít
MENU