76/1959 Sb.Zákon o některých služebních poměrech vojáků

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. prosince 1959 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. prosince 1959 Nabývá účinnosti: 1. května 1960
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 221/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

76

 

Zákon

 

ze dne 18. prosince 1959

 

o některých služebních poměrech vojáků

 

 

Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:

 

 

§ 1

 

Ú v o d n í   u s t a n o v e n í

 

Občané Československé republiky konají vojenskou službu v ozbrojených silách budovaných k obraně svobody a nezávislosti státu a socialistického zřízení. Účelem zákona je upravit služební poměry vojáků v souladu se současným stavem výstavby ozbrojených sil, vytvořit předpoklady pro další zlepšování výkonu služby v ozbrojených silách a stanovit v zákoně některá práva a povinnosti vojáků upravené dosud různými vojenskými předpisy.

 

D í l   I

 

Vojenská přísaha

 

§ 2

 

(1) Vojenská přísaha je slavnostním závazkem k plnění povinností při obraně státu, vyplývajících pro vojáky zejména z ústavy, zákonů, vojenských řádů a rozkazů.

 

(2) Vojáci jsou povinni vykonat přísahu:

 

"Já, občan Republiky československé, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.

 

Slibuji, že budu vojákem statečným a ukázněným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských řádů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi pracujícím lidem, a připravovat se pro boj, abych mohl na rozkaz presidenta a vlády Republiky československé co nejlépe bránit svou rodnou vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Ú v o d n í   u s t a n o v e n í
§ 2 - Vojenská přísaha
§ 3 - Vojenské hodnosti
§ 4  
§ 5 - J m e n o v á n í   a   p o v ý š e n í
§ 6 - O d n ě t í   v y š š í   h o d n o s t i
§ 7 - P r o p ů j č e n í   h o d n o s t i
§ 8  
§ 9 - Vojenský stejnokroj
§ 10 - Ustanovování vojáků do funkcí
§ 11 - D o b a    z a m ě s t n á n í
§ 12 - D o v o l e n á
§ 13 - Vojenské kázeňské právo
§ 14 - R o z s a h   v o j e n s k é   k á z e ň s k é
§ 15 - K á z e ň s k é   o d m ě n y
§ 16 - K á z e ň s k ý   p ř e s t u p e k
§ 17 - K á z e ň s k é   t r e s t y
§ 18 - U k l á d á n í   k á z e ň s k ý c h   t r e s t ů
§ 19 - P o d m í n ě n ý   o d k l a d   v ý k o n u
§ 20 - O d v o l á n í
§ 21  
§ 22  
§ 23 - Vojáci z povolání
§ 24  
§ 25 - V z n i k   a   z á n i k   s l u ž e b n í h o
§ 26 - P r o p u š t ě n í   z e   s l u ž e b n í h o
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Vojenské soudružské soudy
§ 34 - Veřejné bezpečnosti
§ 35 - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 36  
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
Zavřít
MENU