53/1959 Sb.Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 25. července 1959 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 9. července 1959 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1959
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 257/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2002
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

53

Zákon

ze dne 9. července 1959

o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)


      Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

      Posláním knihoven, důležitého a účinného masového činitele socialistické výchovy, je přispívat k všestrannému vzdělání pracujících v duchu vědeckého světového názoru a pomáhat při zvyšování jejich politické, kulturní a odborné úrovně; zvláště pak přispívat k rozvoji vědy a techniky, k šíření jejich poznatků a poskytovat pomoc při řešení politických i hospodářských úkolů a při rozvíjení tvůrčí iniciativy lidu v boji za vítězství socialismu.


Jednotná soustava knihoven

§ 2

      Úkoly uvedené v § 1 zajišťuje jednotná soustava knihoven, kterou tvoří knihovny zřizované a řízení ústředními úřady, národními výbory a jinými státními orgány, orgány společenských organizací sdružených v Národní frontě, jednotnými zemědělskými družstvy, hospodářskými a rozpočtovými organizacemi, vědeckými a kulturními institucemi (dále jen "úřady, organizace a instituce"), ať již jsou tyto knihovny organizačně samostatnými zařízeními (ústavy), nebo složkami jiných zařízení.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
§ 2 - Jednotná soustava knihoven
§ 3  
§ 4 - Státní knihovna Československé republiky
§ 5 - Sítě knihoven
§ 6 - Lidové knihovny
§ 7 - Řízení a koordinace
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Pracovníci knihoven
§ 11 - Hmotné zajištění knihoven
§ 12 - Ustanovení závěrečná
§ 13  
§ 14  
Zavřít
MENU