54/1956 Sb.Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců

Částka: 029 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 17. prosince 1956 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. listopadu 1956 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1957
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 187/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

54

Zákon

ze dne 30. listopadu 1956

o nemocenském pojištění zaměstnanců


      Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

      Posláním nemocenského pojištění zaměstnanců je zajistit pracujícím a jejich rodinám spolu s ochranou zdraví zabezpečení pro případ nemoci a mateřství, jakož i rodinnými přídavky přispívat ke zdravému vývoji nové generace. Rozvoj našeho národního hospodářství a jeho úspěchy umožňují nově upravit náplň nemocenského pojištění zaměstnanců tak, aby v souladu s rozvojem výrobních sil přispívalo k trvalému zvyšování hmotné i kulturní úrovně pracujících.


Část první

Osobní rozsah pojištění

Okruh pojištěných osob

§ 2

      (1) Podle tohoto zákona jsou pojištěni, pokud jsou činni v Československé republice:

a)
zaměstnanci,

b)
domáčtí dělníci,

c)
žáci učilišť státních pracovních záloh,

d)
učňové,

(dále jen "zaměstnanci").

      (2) Zaměstnancem ve smyslu tohoto zákona je také, kdo je činný pro socialistický sektor v poměru, který má obsah zaměstnaneckého pracovního poměru, avšak není takto označen nebo nemá všechny náležitosti předepsané pro vznik zaměstnaneckého pracovního poměru; předchozí ustanovení neplatí, jestliže taková osoba je z důvodu této činnosti pojištěna již podle jiných předpisů o nemocenském pojištění.

      (3) Podle tohoto zákona jsou dále pojištěni:

a)
studenti vysokých škol a vědečtí aspiranti;

b)
spisovatelé, hudební skladatelé, výtvarní umělci, architekti, vědečtí badatelé, výkonní umělci a artisté, uznaní příslušnou vrcholnou organisací, pokud jde o činnost, kterou nevykonávají v zaměstnaneckém pracovním poměru;
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
Část první - Osobní rozsah pojištění
§ 2 - Okruh pojištěných osob
§ 3  
§ 4 - Výkon několika činností
§ 5 - Vynětí z pojištění
§ 6 - Příležitostné zaměstnání
§ 7 - Vznik pojištění
§ 8 - Zánik pojištění
§ 9 - Prováděcí předpisy
Část druhá - Preventivní a léčebná péče o zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
§ 10  
Část třetí - Dávky nemocenského pojištění
Oddíl první - Přehled dávek
§ 11  
Oddíl druhý - Věcné dávky
§ 12 - Lázeňská péče
§ 13 - Výběrová rekreace Revolučního odborového hnutí
§ 14 - Dětská rekreace Revolučního odborového hnutí
Oddíl třetí - Peněžité dávky
§ 15 - Nemocenské
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Podpora při ošetřování člena rodiny
§ 26 - Peněžitá pomoc v mateřství
§ 27  
§ 28 - Podpora při narození dítěte
§ 29 - Pohřebné
Oddíl čtvrtý - Rodinné přídavky
§ 30  
§ 31  
§ 32  
§ 33 - Pracovní úvazek
§ 34 - Odpracovaná doba
§ 35 - Výše rodinných přídavků
§ 36  
§ 37 - Souběh nároků na rodinné přídavky
§ 38 - Výplata rodinných přídavků
§ 39 - Poměr k výživnému
Část čtvrtá - Ochrana pracovníků při příležitostném zaměstnání
§ 40  
Část pátá - Společná ustanovení o nárocích z nemocenského pojištění zaměstnanců
§ 41 - Rodinní příslušníci
§ 42 - Vznik nároku. Ochranná lhůta.
§ 43 - Nároky při několika zaměstnáních
§ 44 - Promlčení dávek
§ 45 - Přechod nároku
§ 46 - Povinnost zaměstnanců a jiných oprávněných
§ 47  
§ 48 - Změna a vrácení dávek
§ 49 - Vynětí z daňové povinnosti
§ 50 - Neplatná právní jednání
§ 51 - Zmocňovací ustanovení
Část šestá - Organizace a hospodaření nemocenského pojištění zaměstnanců
Oddíl první - Organizace nemocenského pojištění
§ 52  
§ 53  
§ 54  
Oddíl druhý - Hospodaření nemocenského pojištění
§ 55  
§ 56  
§ 57  
§ 58  
Část sedmá - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 59  
§ 60  
§ 61  
§ 62  
§ 63  
§ 64  
§ 65  
Zavřít
MENU