11/1955 Sb.Zákon o vodním hospodářství

Částka: 006 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. dubna 1955 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. března 1955 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1955
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 138/1973 Sb. Pozbývá platnosti: 1. dubna 1975
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

11.

Zákon

 

ze dne 23. března 1955

 

o vodním hospodářství.

 

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

§ 1.

 

Ú v o d n í   u s t a n o v e n í.

 

Veškeré povrchové a podzemní vody slouží k zabezpečení hospodářských a jiných společenských potřeb.

 

 

Část prvá.

 

Hospodaření s vodami a plánování

 

§ 2.

 

H o s p o d a ř e n í   s   v o d a m i.

 

S povrchovými a podzemními vodami je třeba plánovitě hospodařit technicky i ekonomicky nejvhodnějšími prostředky a způsoby tak, aby byla udržena rovnováha mezi kapacitou vodních zdrojů a potřebou vody a aby byl zachován vyhovující stupeň čistoty vody.

 

§ 3.

 

P l á n o v á n í.

 

Státní vodohospodářský plán schválený vládou je směrným plánem pro veškerá vodohospodářská opatření všech odvětví národního hospodářství, jakož i pro základní vodohospodářská opatření při územním plánování; je jedním ze základních podkladů pro vypracování výhledových plánů všech hospodářských odvětví, pokud mají požadavky na vodní zdroje, nebo pokud jinak ovlivňují hospodaření s vodami.

 

§ 4.

 

D i s t r i b u c e   v o d y.

 

(1) Distribuce vody se provádí podle plánu, jehož návrh sestavuje Ústřední správa vodního hospodářství; schvaluje jej vláda jako součást státního plánu rozvoje národního hospodářství.

. . .

Zavřít
MENU