3/1954 Sb.Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1954

Částka: 002 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. února 1954 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. ledna 1954 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1954
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

3.

 

Zákon

 

ze dne 20. ledna 1954

 

o placené dovolené na zotavenou v roce 1954.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

Č á s t  I.

 

Dovolená stálých zaměstnanců.

 

§ 1.

 

N á r o k   n a   d o v o l e n o u.

 

(1) Zaměstnanci, jehož pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nebo v témž podniku trval nepřetržitě alespoň 11 měsíců (čekací doba), přísluší za rok 1954 (v dalším "kalendářní rok") placená dovolená na zotavenou, jestliže v něm konal práce alespoň po 75 dnů.

 

(2) U zaměstnance, který úspěšně skončil návštěvu školy a vstoupil do pracovního poměru, činí čekací doba 5 měsíců. Čekací doba 5 měsíců platí i pro ženy, které, ač jsou vyňaty z pracovní povinnosti podle dekretu č. 88/1945 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti, vstoupily do pracovního poměru.

 

(3) Absolventům učilišť státních pracovních záloh, kteří pracují v podnicích určených ministerstvem pracovních sil (§ 4 odst. 3 zákona č. 110/1951 Sb., o státních pracovních zálohách), započítává se učební doba do čekací doby podle odstavce 1.

 

(4) Přerušení pracovního poměru kratší 6 týdnů, k němuž došlo se souhlasem zaměstnavatele, staví, ale nepřerušuje čekací doba, avšak jen pokud zaměstnanec v té době nebyl zaměstnán u jiného zaměstnavatele.

 

D é l k a   d o v o l e n é.

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1. - N á r o k  n a   d o v o l e n o u.
§ 2. - D é l k a    d o v o l e n é.
§ 3.  
§ 4.  
§ 5. - O m e z e n í   d o v o l e n é.
§ 6. - P o ž i t k y   p o   d o b u   d o v o l e n é.
§ 7. - N a s t o u p e n í   d o v o l e n é.
§ 8. - H r o m a d n á   z á v o d n í   d o v o l e n á.
§ 9. - V l i v  s k o n č e n í   p r a c o v n í h o
§ 10. - Z a m ě s t n a n c i   z e m ě d ě l š t í   a   l e s n í,
§ 11. - P e n ě ž i t á   n á h r a d a
§ 12. - D o v o l e n á   v n ě k t e r ý c h   p ř í p a d e c h
§ 13. - zaměstnanců.
§ 14. - Dovolená domáckých dělníků.
§ 15. - Ustanovení společná a závěrečná.
§ 16.  
§ 17.  
§ 18.  
Zavřít
MENU