75/1953 Sb.Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě

Částka: 044 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 14. září 1953 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 25. srpna 1953 Nabývá účinnosti: 14. září 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 61/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

75

Nařízení ministra dopravy

ze dne 25. srpna 1953,

kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě


      Ministr dopravy nařizuje v dohodě se zúčastněnými členy vlády podle § 20, § 22 odst. 3 a § 70 zákona č. 61/1952 Sb., o námořní plavbě dále (jen "zákon"):


§ 1

Úvodní ustanovení

      Námořními loďmi podle zákona (dále jen "lodi") se rozumějí lodi určené a pravidelně používané k námořní plavbě, a to bez ohledu na účel, kterému tato plavba slouží, nikoliv však lodi vojenské.


DÍL 1

Právo plout pod československou vlajkou

§ 2

      (1) Právo plout pod československou vlajkou může být uděleno jen lodi, která není zapsána v cizozemském námořním rejstříku. Jestliže loď dosud nebyla zapsána v žádném námořním rejstříku, je provozovatel povinen předložit čestné prohlášení o tom, že nezamýšlí dát ji zapsat do cizozemského námořního rejstříku. Byla-li loď již v takovém rejstříku zapsána, je třeba předložit doklad o jejím výmazu.

      (2) Lodi, která je ve spoluvlastnictví československých a cizích osob, může být uděleno právo plout pod československou vlajkou, jen bude-li zajištěno používání lodi k účelu uvedenému v § 1 zákona.


§ 3

      (1) Československou vlajkou se rozumí československá státní vlajka.

      (2) Československé lodi vztyčují československou vlajku na vlajkové žerdi na zádi nebo na zadním stěžni nebo jiným obvyklým způsobem. Na místě určeném pro československou vlajku nesmí být nikdy vztyčena jiná vlajka nebo jakýkoli znak.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
DÍL 1 - Právo plout pod československou vlajkou
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
DÍL II - Zápis lodi do rejstříku
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17.  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
DÍL III - Právo vlastnické a zástavní k lodi
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
DÍL IV - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 25  
§ 26  
§ 27  
Zavřít
MENU