70/1953 Sb.Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953

Částka: 040 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 26. srpna 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. července 1953 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

70.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 21. července 1953,

 

kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3 odst. 4 rozpočtového zákona na rok 1953 č. 26/1953 Sb.:

 

§ 1.

 

D o s a ž e n í   r o z p o č t o v ý c h   p ř í j m ů.

 

(1) Výše příjmů, stanovená státním rozpočtem, je nejnižší mezí, jíž musí být dosaženo.

 

(2) Všechny orgány zúčastněné na státním hospodaření jsou povinny dbát o to, aby příjmových zdrojů bylo plně využito a aby příjmy docházely během roku plynule.

 

§ 2.

 

P o u ž i t í   r o z p o č t o v ý c h   p r o s t ř e d k ů

k   u r č e n ý m   ú č e l ů m   a   d o   ur č e n é   v ý š e.

 

(1) Prostředků určených státním rozpočtem k úhradě výdajů (dále jen "rozpočtové prostředky") smí být použito jen k úhradě těch výdajů a jen do té výše, jak určuje státní rozpočet.

 

(2) Všechny orgány hospodařící s rozpočtovými prostředky jsou povinny dbát o to, aby plánované úkoly byly splněny, při čemž musí usilovat, aby se tak stalo co nejúčelněji a nejhospodárněji.

 

(3) Rozpočtové prostředky buďtež čerpány jen ve výši úměrné rozsahu plnění plánovaných úkolů a během roku co nejplynuleji.

 

§ 3.

 

. . .

Obsah předpisu:
§ 1. - D o s a ž e n í r o z p o č t o v ý c h p ř í j m ů.
§ 2. - P o u ž i t í r o z p o č t o v ý c h p r o s t ř e d k ů
§ 3. - Č a s o v é p o u ž i t í r o z p o č t o v ý c h
§ 4. - Z j i š ť o v á n í r o z p o č t o v ý c h d ů s l e d k ů
§ 5. - Z a t ě ž o v á n í s t á t n í c h r o z p o č t ů
§ 6. - N e p ř í p u s t n o s t z a p o č t e n í
§ 7. - Z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í.
§ 8. - Ú č i n n o s t.
Zavřít
MENU