26/1953 Sb.Rozpočtový zákon na rok 1953

Částka: 016 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. dubna 1953 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. dubna 1953 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

26.

 

Rozpočtový zákon na rok 1953

 

ze dne 23. dubna 1953.

 

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

§ 1.

 

C í l e   s t á t n í h o   r o z p o č t u.

 

Všechny finanční prostředky, jimiž se hradí výdaje státu, pramení z budovatelské práce pracujícího lidu. Proto budiž s nimi hospodařeno tak, aby byly splněny všechny plánované úkoly výstavby, a to nákladem co nejmenším, a tak zajištěno užívání finančních prostředků k podpoře úsilí o zachování míru a k zabezpečení a k trvalému zvyšování hmotné a kulturní úrovně pracujícího lidu.

 

§ 2.

 

S t a n o v e n í   v ý š e   s t á t n í h o   r o z p o č t u.

 

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu se rozpočtují částkou 435 207 287 000 Kčs, celkové výdaje se stanoví částkou 430 910 216 000 Kčs, takže vyplývá přebytek v částce 4 297 071 000 Kčs.

 

(2) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy rozpočty národních výborů, jejichž příjmy i výdaje činí 70 086 417 000 Kčs; kromě toho činí zůstatek rozpočtových prostředků národních výborů, přecházejících do roku 1954, částku 1 346 000 000 Kčs.

 

(3) Na vyrovnání rozpočtů národních výborů a za účelem povzbuzení zájmu národních výborů na vybírání státních příjmů se přiděluje ze státních příjmů jimi vybraných částka 54 966 370 000 Kčs; tento příděl je obsažen v příjmech národních výborů, uvedených v předchozím odstavci. Příděl ze státních příjmů bude určen procentní sazbou; pro přechodnou dobu může však být stanoven pevnou částkou. Způsob stanovení přídělu určí vláda na návrh ministra financí.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1. - C í l e   s t á t n í h o   r o z p o č t u.
§ 2. - S t a n o v e n í   v ý š e   s t á t n í h o   r o z p o č t u.
§ 3. - H o s p o d a ř e n í   p o d l e   s t á t n í h o   r o z p o č t u.
§ 4. - O d p o v ě d n o s t   v l á d y   a   j e j í c h   č l e n ů.
§ 5. - Ú p r a v a   s t á t n í h o   r o z p o č t u   p o d l e
§ 6. - Ú v ě r o v á   o p a t ř e n í.
§ 7. - U s p o ř á d á n í   f o n d ů,   ú č e l o v ý c h
§ 8. - Z a t í m n í   v e d e n í   s t á t n í h o
§ 9. - F i n a n č n í   p r o s t ř e d k y   n á r o d n í c h   v ý b o r ů,
§ 10. - Ú č i n n o s t   z á k o n a.
Zavřít
MENU