21/1953 Sb.Vládní nařízení o občanské kontrole obchodu

Částka: 012 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. dubna 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 25. března 1953 Nabývá účinnosti: 15. dubna 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 59/1959 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1959
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

21.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 25. března 1953

 

o občanské kontrole obchodu.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):

 

§ 1.

 

P o s l á n í   o b č a n s k é   k o n t r o l y.

 

Občanští kontroloři provádějí kontrolu činnosti maloobchodních prodejen a provozoven společného stravování a dávají návrhy, jak odstraňovat zjištěné nedostatky. Prováděním občanské kontroly zúčastňují se pracující přímo na zlepšení a zhospodárnění práce socialistického obchodu.

 

§ 2.

 

R o z s a h   p ů s o b n o s t i.

 

Činnost občanských kontrolorů se vztahuje na maloobchodní prodejny a na provozovny společného stravování podniků státních, národních a komunálních, s výjimkou prodejen v oboru ministerstev národní obrany a národní bezpečnosti.

 

O r g a n i s a c e   o b č a n s k é   k o n t r o l y.

 

§ 3.

 

(1) Občanští kontroloři jsou jednak voleni na členských schůzích závodních skupin Revolučního odborového hnutí a jednak ustanovováni místními národními výbory na návrh výborů žen.

 

(2) Občanským kontrolorům vydá okresní národní výbor průkaz opravňující je k výkonu funkce. V průkazu uvede obvod, v němž občanský kontrolor funkci vykonává, a dobu, na kterou je ustanoven. Má-li okresní národní výbor námitky proti zvolenému nebo ustanovenému občanskému kontroloru, sdělí je neprodleně organisaci, která ho do funkce vyslala a projedná s ní případnou novou volbu nebo ustanovení jiné osoby.

. . .

Zavřít
MENU