3/1953 Sb.Vládní nařízení o podnicích státního obchodu

Částka: 003 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 31. ledna 1953 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. prosince 1952 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1953
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 109/1964 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1964
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

3.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 23. prosince 1952

 

o podnicích státního obchodu.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):

 

§ 1.

 

Ú k o l y   p o d n i k ů   s t á t n í h o

o b c h o d u.

 

(1) Podniky státního obchodu plní úkoly socialistického obchodu. Provádějí plánovitý nákup a prodej zboží, jeho skladování, úpravu a poskytují služby v oboru obchodu a společného stravování. Tím slouží k uspokojování potřeb obyvatelstva a přispívají ke zvyšování životní úrovně pracujících.

 

(2) Vyžaduje-li toho plynulé zásobování obyvatelstva, provádějí podniky státního obchodu podle zvláštních předpisů i doplňkovou výrobu zboží denní potřeby, po případě výkup zemědělských výrobků.

 

§ 2.

 

Z ř í z e n í   p o d n i k u.

 

Podniky státního obchodu zřizuje ministr vnitřního obchodu v dohodě s ministrem financí. Svěřuje jim do správy části národního majetku. Spadá-li takový majetek do působnosti jiného ministra, činí ministr vnitřního obchodu tato opatření v dohodě s ním.

 

§ 3.

 

N á z e v   p o d n i k u   a   j e h o   p r á v n í

p o v a h a.

 

(1) Podniky státního obchodu jsou samostatné právnické osoby. Vlastníkem majetku, který je podniku státního obchodu svěřen do správy, je stát. Ve věcech tohoto majetku podnik státního obchodu vystupuje a jedná vlastním jménem.

. . .

Zavřít
MENU