103/1951 Sb.Zákon o jednotné preventivní a léčebné péči

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1951 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. prosince 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1952
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 20/1966 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 1966
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

103.

 

Zákon

 

ze dne 19. prosince 1951

 

o jednotné preventivní a léčebné péči.

 

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

Část I.

 

Organisace a provádění preventivní a léčebné péče.

 

Úkoly preventivní a léčebné péče.

 

§ 1.

 

Stát poskytuje zdravotní péči preventivní a léčebnou jednotně tak, aby zabezpečil plynulou, soustavnou a hodnotnou péči o člověka, zaměřenou přednostně na pracující a na zajištění zdravého rozvoje nové generace.

 

§ 2.

 

Jednotnou preventivní a léčebnou péči plánuje, organisuje, řídí a kontroluje, bez újmy ustanovení § 13, ministerstvo zdravotnictví, a podle jeho směrnic a pokynů národní výbory (dále jen orgány státní zdravotní správy). Při plnění svých úkolů se tyto orgány v součinnosti s dobrovolnými organisacemi, zejména s jednotnou odborovou organisací, opírají o nejširší účast pracujících, jimž náleží také přímá kontrola nad prováděním preventivní a léčebné péče.

 

§ 3.

 

Orgány státní zdravotní správy a pracovníci v zařízeních preventivní a léčebné péče jsou povinni soustavně zvyšovat zdravotní úroveň lidu a plnit všechny své úkoly svědomitě a v souhlasu s poznatky vědy u vědomí významu péče o zdraví člověka pro neustálý rozvoj výrobních sil.

 

§ 4.

 

Orgány státní zdravotní správy jsou oprávněny činit všechna opatření potřebná k zajištění preventivní a léčebné péče; mohou zejména nařídit:

. . .

Zavřít
MENU