29/1951 Sb.Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951)

Částka: 018 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 14. dubna 1951 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. března 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

29.

 

Zákon

 

ze dne 22. března 1951,

 

kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951

(r o z p o č t o v ý   z á k o n   n a   r o k   1951).

 

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

Část první.

 

V š e o b e c n á   u s t a n o v e n í.

 

§ 1.

 

S t a n o v e n í   v ý š e   s t á t n í h o   r o z p o č t u.

 

(1) Státní rozpočet na rok 1951 tvoří

 

a)   rozpočet státní správy (skupina I.); její výdaje se stanoví částkou 114.451,057.000 Kčs a příjmy jsou rozpočteny částkou 166.520,133.000 Kčs, takže vyplývá přebytek 52.069,076.000 Kčs;

b)   rozpočet státního dluhu (skupina II.); jeho výdaje se stanoví částkou 4.787,000 000 Kčs;

c)    rozpočet Ústřední národní pojišťovny (skupina III.) se schodkem v nemocenském a důchodovém pojištění 3.608,629.000 Kčs;

d)   státní příděl Fondu znárodněného hospodářství (skupina IV.); stanoví se částkou 43.400,000.000 Kčs.

 

(2) Po odečtení výdajů rozpočtu státního dluhu, schodku rozpočtu Ústřední národní pojišťovny a státního přídělu Fondu znárodněného hospodářství od přebytku rozpočtu státní správy vyplývá přebytek státního rozpočtu 273,447.000 Kčs.

 

(3) Ve výdajích rozpočtů uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) jsou obsaženy výdaje na investice, jež činí - kromě příspěvku 11.600,000.000 Kčs na investice Fondu bytového hospodářství - v rozpočtu státní správy 21.400,000.000 Kčs a v rozpočtu Ústřední národní pojišťovny 778,186.000 Kčs.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1. - S t a n o v e n í   v ý š e   s t á t n í h o   r o z p o č t u.
§ 2. - Z á s a d a   h o s p o d á r n o s t i.
§ 3. - P o u ž i t í   ú v ě r ů   k u r č e n ý m   ú č e l ů m   a   d o   u r č e n é   v ý š e.
§ 4. - Č a s o v é   p o u ž i t í   ú v ě r ů.
§ 5. - P o u ž i t í   i n v e s t i č n í c h   ú v ě r ů.
§ 6. - P o u ž i t í   ú v ě r ů   u r č e n ý c h   n a   v ý z k u m n i c t v í.
§ 7. - V á z á n í   ú v ě r ů   u r č e n ý c h
§ 8. - P ř e k r o č e n í   ú v ě r ů   p ř i   n o v ý c h
§ 9. - P ř e s u n y   ú v ě r ů.
§ 10. - Z m ě n y   i n v e s t i č n í c h   ú v ě r ů.
§ 11. - P ř e k r o č e n í   ú v ě r ů   k a p i t o l.
§ 12. - Ú h r a d a   n e p ř e d v í d a n ý c h   v ý d a j ů
§ 13. - V y b í r á n í   n á h r a d n í c h   p ř i r á ž e k
§ 14. - V y b í r á n í   d á v e k   a   p o p l a t k ů
§ 15. - Ú l e v y   n a   p o z e m k o v é  d a n i.
§ 16. - Ú h r a d a   v ý d a j ů   n a   n o v é   úk o l y
§ 17. - V ý k a z y   p ř e d p o k l á d a n ý c h
§ 18. - P o k l a d n i č n í   o p a t ř e n í.
§ 19. - N e p ř í p u s t n o s t   z a p o č t e n í   p o h l e d á v e k
§ 20. - P ř e j í m á n í   z á r u k.
§ 21. - Z j i š ť o v á n í   r o z p o č t o v ý c h   d ů s l e d k ů
§ 22. - Z a t ě ž o v á n í   s t á t n í c h   r o z p o č t ů
§ 23. - h o s p o d a ř e n í    v   r o c e   1952.
§ 24. - P o m ě r   k  z á k o n u   o   f i n a n č n í m
§ 25. - Z r u š e n í   f o n d u   p r o   z m í r n ě n í   š k o d
§ 26. - Z r u š e n í   p r á v n í c h   p ř e d p i s ů
§ 27. - Z r u š e n í   čl. IX   u v á d ě c í c h   u s t a n o v e n í
§ 28. - U s p o ř á d á n í   f o n d ů   s t á t n í c h,
§ 29. - Ú č i n n o s t   z á k o n a.
Zavřít
MENU