7/1951 Sb.Vládní nařízení o organisaci a působnosti výběrových komisí

Částka: 005 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. února 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. února 1951 Nabývá účinnosti: 15. února 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 86/1972 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1973
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

7.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 13. února 1951

 

o organisaci a působnosti výběrových komisí.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 5 odst. 2 zákona č. 187/1950 Sb., o zdokonalení živočišné výroby (dále jen "zákon"):

 

Oddíl I.

 

Z á k l a d n í   u s t a n o v e n í.

 

§ 1.

 

(1) Výběry hřebců, býků, kanců, beranů a kozlů (dále jen "plemeníci") provádějí a povolení k připouštění nebo k inseminaci udělují, mění a ruší

 

a)   ústřední výběrová komise, zřízená při ministerstvu zemědělství,

b)   oblastní výběrová komise, zřízená při pověřenectvu zemědělství, a

c)    okresní národní výbory zvláštními komisemi (dále jen "okresní výběrové komise").

 

(2) Výběrové komise uvedené v odstavci 1 (dále jen "výběrové komise") se řídí potřebami hospodářského plánu v živočišné výrobě a směrnicemi ministerstva zemědělství.

 

§ 2.

 

Výběry plemeníků jsou:

 

a)   základní, na nichž jsou po prvé vybíráni plemeníci, kterých má být použito k plemenitbě,

b)   všeobecné, na něž jsou každoročně předváděni plemeníci k plemenitbě již používaní a na nichž se opětovně posuzuje jejich plemenná hodnota. Se souhlasem krajského národního výboru mohou být konány dodatečné všeobecné výběry, jestliže plemeníci nemohli být ze závažných důvodů předvedeni na všeobecný výběr.

. . .

Zavřít
MENU