1/1951 Sb.Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro jednotné oceňování v podnikovém početnictví

Částka: 001 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. ledna 1951 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 2. ledna 1951 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1951
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 41/1952 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1954
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

1.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 2. ledna 1951,

 

kterým se stanoví zásady pro jednotné oceňování v podnikovém početnictví.

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle §§ 1 a 4 zákona č. 65/1949 Sb., o oceňování (dále jen "zákon"):

 

Č á s t   p r v n í.

 

C e n y   p ř i   o c e ň o v á n í   v   p o d n i k o v é m   p o č e t n i c t v í.

 

O d d í l   p r v n í.

 

Základní ustanovení.

 

§ 1.

 

P o j e m   o c e ň o v á n í.

 

Oceňováním v podnikovém početnictví se rozumí vyjadřování hodnoty majetku a stanovení a zjišťování pasiv, nákladů a výnosů v penězích.

 

§ 2.

 

Z á k l a d n í   c e n y.

 

Při oceňování v podnikovém početnictví se používá ceny plánované, skutečné nebo reprodukční.

 

§ 3.

 

P l á n o v a n á   c e n a.

 

Plánovanou cenou se rozumí peněžní částka, které má být docíleno nebo použito při činnosti podniku v plánovacím (rozpočetním) období; stanoví se pro vnitropodnikové účely za podmínek obsažených v podnikovém plánu.

 

§ 4.

 

S k u t e č n á   c e n a.

 

Skutečnou cenou se rozumí peněžní částka, které bylo docíleno nebo použito v běžném (účetním, zúčtovacím) období; zjišťuje se nebo se odvozuje z uskutečněného hospodářského styku podniku nebo ze skutečností nastalých v podniku.

. . .

Zavřít
MENU