268/1949 Sb.Zákon o matrikách

Částka: 086 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. prosince 1949 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 7. prosince 1949 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1950
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 301/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

268

Zákon

ze dne 7. prosince 1949

o matrikách


      Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

Účel matriky

      (1) Do matriky se zapisují narození, uzavření manželství, úmrtí a jiné skutečnosti rozhodné pro zjištění a ověření osobního stavu.

      (2) Matrika a úřední výpisy z ní jsou veřejnými listinami.


§ 2

Obsah matriky

      Matrika má knihu narození, knihu manželství a knihu úmrtí.


Působnost ve věcech matričních

§ 3

      Matriky vedou a úkoly s tím souvisící obstarávají místní národní výbory.


§ 4

      (1) Příslušný je místní národní výbor, v jehož obvodu se osoba narodila nebo zemřela nebo bylo uzavřeno manželství.

      (2) Narodí-li se nebo zemře-li osoba za jízdy v dopravním prostředku, řídí se příslušnost místního národního výboru místem, kde došlo k vyložení osoby narozené nebo zemřelé z dopravního prostředku.


§ 5

      Krajský národní výbor může sdružit dva nebo více místních národních výborů k vedení matrik; v takovém případě vede matriky pro každou obec odděleně jeden ze sdružených místních národních výborů určený k tomu krajským národním výborem.


§ 6

      Dohled na výkon působnosti v oboru matrik vykonává v nejvyšší stolici ministerstvo vnitra.


Všeobecné zásady pro vedení matriky

§ 7

      (1) Matrika se vede v prvopisu a opisu.

      (2) Prvopis matriky zůstane v úschově místního národního výboru. Opis matriky za běžný rok zašle místní národní výbor bezprostředně nadřízenému národnímu výboru.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel matriky
§ 2 - Obsah matriky
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Změny zápisů a dodatečné zápisy
§ 21 - Zápisy týkající se občanů v cizině
§ 22 - Zápisy za stavu branné pohotovosti státu a zvláštní zápisy
§ 23 - Ustanovení trestní
§ 24 - Ustanovení poplatková
§ 25 - Řízení na Slovensku
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Ustanovení zrušovací
§ 30 - Účinnost a provedení
Zavřít
MENU