249/1949 Sb.Zákon o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob

Částka: 080 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. prosince 1949 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. listopadu 1949 Nabývá účinnosti: 13. prosince 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

249.

 

Zákon

 

ze dne 17. listopadu 1949

 

o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev,

spolků a jiných právnických osob.

 

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

§ 1.

 

Za účelem rozšíření a vybudování společensky pokročilejších forem hospodaření a tím zároveň k usnadnění výstavby a přestavby československého hospodářství a dále za účelem hospodárného uspořádání jiných organisací poskytují se berní úlevy v rozsahu dále uvedeném.

 

O d d í l   I.

 

Úlevy při uspořádání některých poměrů družstev a jiných právních útvarů.

 

§ 2.

 

Ú l e v y   p r o   s p l y n u t í   d r u ž s t e v.

 

Splynou-li dvě nebo více družstev, osvobozují se od poplatků, od daně z obohacení, od daně z obchodu cennými papíry a od dávky za úřední úkony ve věcech správních (- dále jen: „poplatky" -):

 

1.    právní jednání, listiny a knihovní zápisy, kterých je třeba k převodu majetku družstva zanikajícího splynutím na družstvo přejímající,

2.    podání, úřední vyhotovení a úřední úkony, pokud jich je třeba k provedení splynutí.

 

§ 3.

 

Ú l e v y   p r o   p ř e m ě n y   s p o l e č n o s t í   v   d r u ž s t v a.

 

Jestliže se obchodní společnost přemění ve veřejném zájmu, zejména v zájmu plnění jednotného hospodářského plánu nebo v zájmu přechodu k vyšším formám hospodaření, v družstvo, osvobozují se od poplatků:

. . .

Zavřít
MENU