224/1949 Sb.Vládní nařízení o sčítání lidu v roce 1950 a soupisech s ním spojených (o národním sčítání)

Částka: 069 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. října 1949 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. října 1949 Nabývá účinnosti: 29. října 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 276/2023 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

224.

 

Vládní nařízení

 

ze dne 18. října 1949

 

o sčítání lidu v roce 1950 a soupisech s ním spojených

(o národním sčítání).

 

 

Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 zákona ze dne 17. března 1927, č. 47 Sb., o sčítání lidu:

 

 

Část prvá.

 

V š e o b e c n á   u s t a n o v e n í.

 

§ 1.

 

(1) Třetí sčítání lidu se koná dne 1. března 1950; rozhodnou dobou je půlnoc z 28. února na 1. březen.

 

(2) Se sčítáním lidu se spojuje soupis domů a bytů, soupis zemědělských závodů a soupis průmyslových a živnostenských závodů. Sčítání lidu spolu se soupisy s ním spojenými se označuje pro svůj obzvláštní význam, který má pro jednotný hospodářský plán, názvem „národní sčítání".

 

§ 2.

 

Každý je povinen uvést správně a včas všechny údaje požadované od něho při národním sčítání.

 

§ 3.

 

Národní sčítání řídí ministerstvo vnitra a provádějí je národní výbory.

 

§ 4.

 

(1) Pro účely národního sčítání rozdělí okresní národní výbory území jednotlivých obcí na sčítací obvody.

 

(2) Pro každý sčítací obvod jmenuje okresní národní výbor sčítacího komisaře (dále jen „komisař") a pro několik sčítacích obvodů dohromady sčítacího revisora (dále jen „revisor").

 

(3) Za komisaře a revisory mohou být ustanoveni českoslovenští občané starší 18 let, kteří jsou bezúhonní a poskytují záruku, že svůj úkol splní správně, přesně a včas. Každý je povinen převzít ve svém bydlišti funkci komisaře (revisora), nejsou-li tu vážné důvody, pro něž by této povinnosti mohl být zproštěn.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1. - V š e o b e c n á    u s t a n o v e n í.
§ 2.  
§ 3.  
§ 4.  
§ 5.  
§ 6.  
§ 7. - S č í t á n í    l i d u.
§ 8.  
§ 9.  
§ 10. - S o u p i s  d o m ů   a   b y t ů.
§ 11.  
§ 12.  
§ 13. - S o u p i s   z e m ě d ě l s k ý c h   z á v o d ů.
§ 14.  
§ 15. - S o u p i s   p r ů m y s l o v ý c h   a   ž i v n o s t e n s k ý c h   z á v o d ů.
§ 16.  
§ 17. - P o ř á d k o v á   a   t r e s t n í   u s t a n o v e n í.
§ 18.  
§ 19.  
§ 20. - Z á v ě r e č n á    u s t a n o v e n í.
Zavřít
MENU