92/1949 Sb.Branný zákon

Částka: 030 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. dubna 1949 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. března 1949 Nabývá účinnosti: 1. října 1949
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 218/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

92.

 

Branný zákon

 

ze dne 23. března 1949.

 

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 

ČÁST 1.

 

Československá branná moc.

 

§ 1.

 

Ú k o l y   b r a n n é   m o c i.

 

(1) K obraně svobody a nezávislosti národů českého a slovenského, jakož i k ochraně vymožeností národní a demokratické revoluce buduje svrchovaný československý lid branou moc, společnou Čechům a Slovákům, jako součást lidově demokratického zřízení a provádí lidovou obranu vlasti, spočívající na zásadě, že Československá republika je pevně zajištěna lidově demokratickým zřízením a spojeneckými svazky se Svazem sovětských socialistických republik a ostatními lidově demokratickými státy.

 

(2) Úkolem branné moci je

 

a)   odvrátit ozbrojenou silou napadení nebo ohrožení Československé republiky vnějším nepřítelem,

b)   bojovat za samostatnost, celistvost a jednotu státu, ústavu, republikánskou státní formu a lidově demokratické zřízení proti vnějším nepřátelům a plnit vojenské úkoly plynoucí ze spojeneckých závazků Československé republiky a

c)    spolupůsobit při udržování veřejného klidu, pořádku a bezpečnosti uvnitř státu.

 

(3) Vojenských osob v činné službě smí být použito také při pohromách ohrožujících lidské životy nebo důležité hospodářské statky a po přechodnou dobu v mimořádných případech, vyžadují-li toho důležité hospodářské zájmy státu. Podrobnosti, zejména pokud jde o právní poměry vznikající z takového použití, stanoví vláda nařízením.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST 1. - Československá branná moc.
§ 1. - Ú k o l y   b r a n n é   m o c i.
§ 2. - S l o ž e n í   b r a n n é   m o c i.
§ 3. - O r g a n i s a c e   b r a n n é   m o c i.
ČÁST 2. - B r a n n á   p o v i n n o s t.
§ 4. - O b s a h   b r a n n é   p o v i n n o s t i.
§ 5. - O s o b n í   r o z s a h   b r a n n é   p o v i n n o s t i.
§ 6. - D o b r o v o l n é   p ř e v z e t í   a   r o z š í ř e n í
§ 7. - Ú l e v y   v   p l n ě n í   b r a n n é   p o v i n n o s t i.
§ 8. - Z h o d n o c e n í   v ý k o n u   b r a n n é   p o v i n n o s t i.
§ 9. - N á s l e d k y   n e s p l n ě n í   b r a n n é   p o v i n n o s t i.
§ 10. - O b s a h   a   v z n i k   o d v o d n í   p o v i n n o s t i.
§ 11. - P r a v i d e l n á   o d v o d n í   p o v i n n o s t.
§ 12. - M i m o ř á d n á   o d v o d n í   p o v i n n o s t.
§ 13. - D o b r o v o l n á   o d v o d n í   p o v i n n o s t.
§ 14. - D o b r o v o l n ý   v s t u p   d o   v o j s k a.
§ 15. - O d v o d y.
§ 16. - P r a v i d e l n é   o d v o d y.
§ 17. - M i m o ř á d n é   a   d o b r o v o l n é   o d v o d y.
§ 18. - P ř e z k o u š e n í.
§ 19. - N á k l a d y   s p o j e n é   s   o d v o d e m   a   p ř e z k o u š e n í m.
§ 20. - P o j e m   a   d r u h y   s l u ž e b n í   p o v i n n o s t i
§ 21. - Z a č á t e k   a   k o n e c   s l u ž e b n í   p o v i n n o s t i.
§ 22. - P r o p u š t ě n í   z   v o j s k a.
§ 23. - V y l o u č e n í   z   v o j s k a.
§ 24. - S l u ž e b n í   p o v i n n o s t   o s o b   z v o l e n ý c h
§ 25. - S l u ž e b n í   p o v i n n o s t   v o j e n s k ý c h   o s o b   z   p o v o l á n í,
§ 26. - S l u ž e b n í   p o v i n n o s t   p ř í s l u š n í k ů
§ 27. - Z á k l a d n í   s l u ž b a.
§ 28. - N á h r a d n í   s l u ž b a.
§ 29. - U r č e n í   k   n á h r a d n í   s l u ž b ě   z e   z á k o n a.
§ 30. - U r č e n í   k   n á h r a d n í   s l u ž b ě   n a   ž á d o s t.
§ 31. - U r č e n í   k   n á h r a d n í   s l u ž b ě   z   m o c i   ú ř e d n í.
§ 32. - P r o p u š t ě n í   n a   t r v a l o u   d o v o l e n o u
§ 33. - N a s t o u p e n í   z á k l a d n í   a   n á h r a d n í   s l u ž b y.
§ 34. - O d k l a d   z á k l a d n í   a   n á h r a d n í   s l u ž b y.
§ 35. - P r o m i n u t í   n á h r a d n í   s l u ž b y.
§ 36. - T r v a l á   d o v o l e n á.
§ 37. - D a l š í   s l u ž b a.
§ 38. - Z á l o h a   a   n á h r a d n í   z á l o h a.
§ 39. - V o j e n s k á   c v i č e n í.
§ 40. - N a h r a z o v á n í   z a m e š k a n é   v o j e n s k é
§ 41. - D r u h y   z v l á š t n í   s l u ž b y.
§ 42. - V z n i k   a   k o n e c   p o v i n n o s t i   k   z v l á š t n í   s l u ž b ě
§ 43. - P r o p u š t ě n í   z e   z v l á š t n í   s l u ž b y.
§ 44. - C v i č e n í   p ř í s l u š n í k ů   S b o r u
§ 45. - R o z s a h   p o v o l á n í.
§ 46. - M i m o ř á d n é   o p a t ř e n í   m i m o   d o b u
§ 47. - M o b i l i s a c e.
§ 48. - N ě k t e r é   p r á v n í   ú č i n k y
§ 49. - M i m o ř á d n á   o p a t ř e n í
§ 50. - Z p r o š t ě n í   m i m o ř á d n é   s l u ž b y.
ČÁST 3. - Různá ustanovení.
§ 51. - O h l a š o v a c í   p o v i n n o s t.
§ 52. - O   p o v o l á v á n í.
§ 53. - V o j e n s k é   p r ů k a z y.
§ 54. - U z a v í r á n í   s ň a t k ů.
§ 55. - C e s t o v á n í   d o   c i z i n y   a   v y s t ě h o v á n í.
§ 56. - V s t u p   d o   c i z í c  h   v o j e n s k ý c h   s l u ž e b.
ČÁST 4. - Trestní ustanovení.
§ 57. - O p o m i n u t í   p ř e d e p s a n é h o   h l á š e n í   a   n e d o s t a v e n í   s e
§ 58. - S ň a t k y   b e z   p o v o l e n í.
§ 59. - N e d o v o l e n ý   v s t u p   d o   c i z í c h
§ 60. - Z a m e š k á n í   o d v o d u,
§ 61. - Ú m y s l n é   n e s p l n ě n í   o d v o d n í   p o v i n n o s t i.
§ 62. - U p r c h n u t í   p ř e d   o d v o d e m.
§ 63. - O b c h á z e n í   b r a n n é   p o v i n n o s t i.
§ 64. - P o š k o z e n í   n a   t ě l e   n e b o   n a   z d r a v í.
§ 65. - N e u p o s l e c h n u t í   p o v o l á v a c í h o   r o z k a z u.
§ 66. - N e n a s t o u p e n í   v o j e n s k é   č i n n é   s l u ž b y
§ 67. - N e n a s t o u p e n í   k   o s o b n í m   ú k o n ů m
§ 68. - T r e s t n o s t   c i z i n c ů.
§ 69. - T r e s t n o s t   p o k u s ů.
§ 70. - Z v l á š t n í   u s t a n o v e n í   o   s p r á v n í c h   p ř e s t u p c í c h.
§ 71. - P r o m l č e n í.
§ 72. - U k l á d á n í   t r e s t ů.
§ 73. - P o m ě r   k   j i n ý m   t r e s t n í m   z á k o n ů m.
§ 74. - P ř í s l u š n o s t.
ČÁST 5. - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení.
§ 75. - P r o v á d ě c í   p ř e d p i s y.
§ 76. - P ř í s l u š n o s t.
§ 77. - O s v o b o z e n í   o d   p o p l a t k ů.
§ 78. - P ř e c h o d n á   ú p r a v a   b r a n n é h o   p o m ě r u.
§ 79. - P ř e c h o d n á   ú p r a v a   n ě k t e r ý c h
§ 80. - P ř e c h o d n á   ú p r a v a   s l u ž e b n í   p o v i n n o s t i
§ 81. - D ů s t o j n í c i   z á k l a d n í   s l u ž b y.
§ 82. - Z a p o č í t á n í   v o j e n s k é   s l u ž b y
§ 83. - V ý k l a d   n ě k t e r ý c h   p o j m ů.
§ 84. - P o m ě r   k   d o s a v a d n í m   p ř e d p i s ů m.
§ 85. - Ú č i n n o s t   a   p r o v e d e n í   z á k o n a.
Zavřít
MENU