66/1949 Sb.Zákon o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. března 1949 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. února 1949 Nabývá účinnosti: 15. března 1949
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

66

Zákon

ze dne 22. února 1949

o předběžném provádění mezinárodních hospodářských smluv obecné povahy


      Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


§ 1

      Vyžaduje-li toho zájem státu, lze mezinárodní hospodářské smlouvy obecné povahy prováděti před tím, než s nimi vysloví souhlas Národní shromáždění, usnese-li se na tom v jednotlivém případě vláda a projeví-li s tím souhlas president republiky.


§ 2

      (1) Vláda předloží ihned smlouvu, předběžně prováděnou podle tohoto zákona, Národnímu shromáždění, aby s ní vyslovilo souhlas.

      (2) Odepře-li Národní shromáždění souhlas, zastaví vláda neprodleně další provádění smlouvy.


§ 3

      Zrušuje se zákon ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a ustanovení čl. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
Zavřít
MENU