99/1948 Sb.Zákon o národním pojištění

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. května 1948 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. dubna 1948 Nabývá účinnosti: 15. května 1948
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 54/1956 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1957
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

99.
Zákon
ze dne 15. dubna 1948
o národním pojištění


Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

PRVNÍ ČÁST

Všeobecná ustanovení

§ 1

Obsah zákona

Tento zákon upravuje národní pojištění:

a) pro případ nemoci a mateřství (nemocenské pojištění),

b) pro případ stáří, invalidity, ztráty živitele smrtí a pro případ úrazu (důchodové pojištění).

PRVNÍ ODDÍL

Osobní rozsah pojištění

§ 2

(1) Podle tohoto zákona jsou povinně pojištěni:

a) zaměstnanci (§ 3) s výjimkou vojenských gážistů v činné službě,

b) osoby samostatně výdělečně činné (§ 4),

c) spolupracující členové rodiny osob samostatně výdělečně činných (§ 5),

d) důchodci (§ 8),

e) nezaměstnaní (§ 9).

(2) Pouze pro případ nemoci a mateřství [§ 1, písm. a)] jsou z osob uvedených v odstavci 1 pojištěni:

a) veřejní zaměstnanci uvedení v § 7,

b) důchodci (§ 8),

c) nezaměstnaní (§ 9).

§ 3

Zaměstnanci

(1) Zaměstnanci ve smyslu tohoto zákona jsou osoby, které v Československé republice pracují na podkladě soukromoprávního nebo veřejnoprávního pracovního (služebního) poměru nebo na podkladě poměru učňovského (volontérského, praktikantského).

(2) Pro účely tohoto zákona se však pokládají za zaměstnance také domáčtí dělníci, jimiž se rozumějí osoby, které vykonávají mimo zaměstnavatelovu dílnu po živnostensku práce na zakázku jednoho nebo několika zaměstnavatelů. Za domácké dělníky se pokládají také osoby, které, ačkoliv jsou oprávněny provozovati samostatně živnost, vykonávají bez cizích pracovních pomocníků převážně domáckou práci na zakázku jednoho nebo několika zaměstnavatelů a jsou jinak pouze menší měrou samostatně výdělečně činné.

. . .

Obsah předpisu:
PRVNÍ ČÁST - Všeobecná ustanovení
§ 1 - Obsah zákona
§ 2 - Osobní rozsah pojištění
§ 3 - Zaměstnanci
§ 4 - Osoby samostatně výdělečně činné
§ 5 - Spolupracující členové rodiny
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Nezaměstnaní
§ 10 - Pojištění osob vykonávajících několik činností
§ 11 - Vynětí z povinného pojištění
§ 12 - Povinné pojištění
§ 13  
§ 14 - Zaměstnavatel
§ 15 - Ohlášky
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Vyměřovací základ
§ 21 - Záznamy o příjmech
§ 22 - Kontrolní právo pojišťovny
§ 23  
§ 24 - Odchylky v provádění pojištění
DRUHÁ ČÁST - Dávky z pojištění
§ 25  
§ 26 - Dávky nemocenského pojištění
§ 27 - Mimoústavní ošetřování
§ 28 - Ústavní ošetřování
§ 29 - Zvláštní léčebná péče
§ 30 - Podmínky pro odevzdání do ústavu
§ 31 - Výpomoc v rodině
§ 32 - Pomoc v mateřství
§ 33 - Péče o chrup
§ 34 - Pomoc při zmrzačení, zohyždění a tělesných vadách
§ 35 - Pomoc proti neplodnosti
§ 36 - Nemocenské
§ 37  
§ 38  
§ 39  
§ 40  
§ 41  
§ 42  
§ 43  
§ 44 - Peněžité dávky v mateřství
§ 45 - Podpory při ústavním ošetřování
§ 46  
§ 47 - Zvláštní výpomoc při sociálních chorobách
§ 48 - Náhrada za výpomoc v rodině
§ 49 - Pohřebné
§ 50  
§ 51  
§ 52 - Ochranná lhůta
§ 53 - Dávky osob vykonávajících několik činností
§ 54 - Rodinní příslušníci
§ 55 - Lékařská služba
§ 56  
§ 57  
§ 58  
§ 59 - Léčebný řád
§ 60 - Dávky důchodového pojištění
§ 61 - Základní podmínka nároků
§ 62 - Starobní důchod
§ 63 - Invalidní důchod
§ 64 - Důchod manželky
§ 65 - Vdovský důchod
§ 66 - Důchod družky
§ 67 - Sirotčí důchod
§ 68 - Výchovné
§ 69 - Zvýšení pro bezmocnost
§ 70 - Výbavné
§ 71 - Výše důchodů
§ 72  
§ 73  
§ 74  
§ 75  
§ 76 - Odškodnění za pracovní úrazy
§ 77  
§ 78  
§ 79  
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84  
§ 85  
§ 86  
§ 87  
§ 88  
§ 89 - Sociální důchod
§ 90 - Vznik nároku na dávky
§ 91 - Zánik nároku na dávky
§ 92 - Krácení důchodů
§ 93 - Výplata důchodu do ciziny
§ 94 - Preventivní péče
§ 95  
§ 96 - Úrazová zábrana
§ 97  
§ 98  
§ 99  
§ 100 - Péče o povolání pojištěnců se sníženou pracovní schopností
§ 101  
§ 102 - Důvody vylučující nárok na dávky
§ 103 - Důvody vylučující výplatu dávky
§ 104  
§ 105 - Promlčení nároku
§ 106 - Způsob výplaty dávek
§ 107 - Výplata dávek jiné osobě
§ 108  
§ 109 - Změna a vrácení dávky
§ 110 - Ručení zaměstnavatelů (podnikatelů) a třetích osob za pojistné škody
§ 111  
§ 112  
§ 113  
§ 114 - Neplatná právní jednání
§ 115 - Nároky vůči třetím osobám
TŘETÍ ČÁST - Úhrada
§ 116 - Úhradové prostředky
§ 117 - Sazby pojistného
§ 118 - Změna sazeb pojistného v nemocenském pojištění
§ 119 - Přirážka k pojistnému
§ 120 - Plátce pojistného
§ 121 - Splatnost pojistného
§ 122 - Příslušenství pojistného
§ 123 - Záruky za pojistné
§ 124  
§ 125  
§ 126  
§ 127  
§ 128  
§ 129  
§ 130 - Zálohy na pojistné
§ 131 - Úhrada pojistného srážkou z důchodu
§ 132 - Vymáhání pojistného
§ 133 - Promlčení pojistného
§ 134 - Vrácení pojistného
§ 135 - Úhrnková částka za pojištění důchodců
§ 136 - Úhrnková částka za pojištění nezaměstnaných
§ 137 - Státní příspěvek
ČTVRTÁ ČÁST - Zvláštní druhy pojištění
§ 138 - Důchodové pojištění horníků
§ 139  
§ 140  
§ 141  
§ 142 - Důchodové pojištění redaktorů
§ 143 - Důchodové připojištění
§ 144  
§ 145  
§ 146  
§ 147 - Dobrovolné pokračování v nemocenském pojištění
§ 148 - Dobrovolné pokračování v důchodovém pojištění
§ 149 - Dobrovolné pojištění nemocenské
§ 150 - Dobrovolné pojištění důchodové
§ 151 - Zajištění dávek nepojištěným osobám
PÁTÁ ČÁST - Organisace a hospodaření národního pojištění
§ 152 - Ústřední národní pojišťovna
§ 153  
§ 154  
§ 155 - Ústřední orgány
§ 156 - Sbor delegátů
§ 157  
§ 158 - Představenstvo
§ 159  
§ 160  
§ 161  
§ 162 - Revisní komise Ústřední národní pojišťovny
§ 163  
§ 164 - Ředitelství Ústřední národní pojišťovny
§ 165  
§ 166 - Národní pojišťovny
§ 167  
§ 168 - Správní sbor
§ 169  
§ 170  
§ 171  
§ 172 - Revisní komise národní pojišťovny
§ 173 - Ředitelství národní pojišťovny
§ 174 - Okresní národní pojišťovny
§ 175  
§ 176  
§ 177 - Správní výbor
§ 178  
§ 179  
§ 180 - Revisní komise okresní národní pojišťovny
§ 181 - Ředitelství okresní národní pojišťovny
§ 182 - Zastupitelské sbory
§ 183  
§ 184  
§ 185  
§ 186  
§ 187  
§ 188 - Zaměstnanci Ústřední národní pojišťovny
§ 189  
§ 190  
§ 191  
§ 192 - Jednací řád
§ 193 - Organisace zdravotnické služby
§ 194 - Zdravotnická rada Ústřední národní pojišťovny
§ 195 - Organisace lékařské služby
§ 196  
§ 197 - Podmínky výkonu zdravotnické služby pro pojišťovnu
§ 198 - Poměr pojišťovny k veřejným nemocnicím
§ 199.  
§ 200 - Hospodářský plán
§ 201 - Oddělené hospodaření
§ 202 - Kmenové jmění národního pojištění
§ 203 - Bezpečnostní fond nemocenského pojištění
§ 204 - Podpůrné fondy nemocenského pojištění
§ 205 - Podpůrné fondy důchodového pojištění
§ 206 - Ukládání majetku
§ 207  
§ 208 - Berní úlevy a zvláštní oprávnění Ústřední národní pojišťovny
§ 209  
§ 210  
§ 211  
ŠESTÁ ČÁST - Dozor nad prováděním národního pojištění
§ 212  
§ 213  
§ 214  
§ 215  
§ 216  
SEDMÁ ČÁST - Řízení a ustanovení trestní
§ 217 - Řízení u pojišťovny
§ 218  
§ 219  
§ 220  
§ 221 - Spolupůsobení úřadů, soudů a jiných veřejných orgánů
§ 222 - Výměry
§ 223 - Uplatnění nároku
§ 224  
§ 225  
§ 226  
§ 227  
§ 229 - Pojišťovací soud
§ 230  
§ 231  
§ 232  
§ 233  
§ 234 - Vrchní pojišťovací soud
§ 235  
§ 236 - Nejvyšší pojišťovací soud.
§ 237  
§ 238  
§ 239  
§ 240 - Společná ustanovení o pojišťovacím soudnictví
§ 241 - Ustanovení trestní
§ 242  
§ 243  
§ 244  
§ 245  
OSMÁ ČÁST - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 246 - Společná ustanovení přechodná
§ 247  
§ 248  
§ 249  
§ 250  
§ 251  
§ 252  
§ 253  
§ 254  
§ 255  
§ 256  
§ 257  
§ 258  
§ 259  
§ 260  
§ 261 - Přechodná ustanovení nemocenského pojištění
§ 262  
§ 263  
§ 264  
§ 265  
§ 266  
§ 267 - Přechodná ustanovení důchodového pojištění
§ 268  
§ 269  
§ 270  
§ 271  
§ 272  
§ 273  
§ 274  
§ 275  
§ 276  
§ 277 - Závěrečná ustanovení
§ 278  
§ 279  
§ 280  
Zavřít
MENU