134/1946 Sb.Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. června 1946 Autor předpisu: Prozatímní parlament
Přijato: 15. května 1946 Nabývá účinnosti: 30. června 1946
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 78/1952 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1953
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

134

Zákon

ze dne 15. května 1946

o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku


      Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Část první

Přihlášení majetku

Předmět

§ 1

Všeobecně

      (1) Prohlašovací povinnosti pro účely dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku podle ustanovení tohoto zákona podléhá:

a)
majetek v tuzemsku;

b)
majetek v cizině, patří-li fysickým osobám, které v tuzemsku v rozhodný den konečný (§ 2, odst. 1, č. 2 a odst. 5) bydlely nebo tu pobývaly déle jednoho roku, dále československým státním občanům, kteří, vykonávajíce tuzemskou státní službu, měli v tento den bydliště v cizině, nebo právnickým osobám, které měly k uvedenému dni v tuzemsku sídlo (obchodní vedení);

c)
dluhy a břemena.

      (2) Majetek, dluhy a břemena podléhají přihlašovací povinnosti podle stavu, v jakém byly ve dnech rozhodných pro přihlášení majetku (§ 2).

      (3) Majetkem v tuzemsku jsou:

a)
majetkové předměty, které jsou v tuzemsku, a to i tehdy, jsou-li částí hospodářského celku, který z části leží v tuzemsku, z části v cizině. U platidel a cenných papírů jest rozhodné místo úschovy;

b)
majetková práva, včetně pohledávek, projevují-li se jejich právní nebo hospodářské účinky nebo mají-li se projeviti v tuzemsku. Tuzemskými majetkovými právy jsou zejména užívací a požívací práva na tuzemských nemovitostech, pohledávky zajištěné na tuzemských nemovitostech, podíly na podniku, který má sídlo (obchodní vedení) v tuzemsku, nebo na majetku tuzemské pobočky cizozemského podniku, není-li právo na podíl spojeno s držbou akcií nebo kuksů, a výsady a patenty udělené v tuzemsku.
. . .

Obsah předpisu:
Část první - Přihlášení majetku
§ 1 - Všeobecně
§ 2 - Doba rozhodná pro přihlášení majetku
§ 3 - Druhy majetku
§ 4 - Zemědělský a lesní majetek
§ 5 - Pozemkový a domovní majetek
§ 6 - Výdělečný majetek
§ 7 - Jinaký majetek
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11 - Dluhy a břemena
§ 12 - Pojistně-technické reservy
§ 13 - Daně, poplatky a jiné veřejné dávky
§ 14 - Které závazky nejsou dluhem
§ 15 - Osvobození
§ 16 - Všeobecně
§ 17 - Majetek ve vlastnictví více osob
§ 18 - Lhůta k podání přihlášky
§ 19 - Vzor a obsah přihlášky
§ 20 - Zjištění počátečního stavu majetku
§ 21 - Zjištění konečného stavu majetku
§ 22 - Zvláštní ustanovení pro určení počátečního stavu majetku
§ 23 - Všeobecně
§ 24 - Úbytek u některých druhů jinakého majetku
§ 25 - Ocenění majetkového přírůstku a úbytku
§ 26 - Ocenění majetkového přírůstku nebo úbytku u některých druhů výdělečného majetku a zemědělského a lesního majetku
§ 27 - Ocenění majetkových zlepšení
§ 28 - Obecná cena
§ 29 - Dluhy a břemena
§ 30 - Ocenění dluhů a břemen
§ 31 - Přepočítací kurs
§ 32 - Přihlašovací úřad
§ 33 - Spolupůsobení veřejných úřadů, korporací a jiných osob
Část druhá - Dávka z majetkového přírůstku
§ 34 - Všeobecně
§ 35 - Majetková nabytí
§ 36 - Podmět dávky
§ 37 - Vyměřovací základ
§ 38 - Sazba dávky
§ 39 - Přiznání
§ 40 - Splatnost dávky a poplatek z prodlení
Část třetí - Dávka z majetku
§ 41 - Předmět dávky
§ 42 - Podmět dávky
§ 43 - Rozhodný den
§ 44 - Předmět ocenění
§ 45 - Způsob ocenění
§ 46 - Příslušenství nemovitosti
§ 47 - Ocenění zemědělského a lesního majetku
§ 48 - Ocenění pozemkového a domovního majetku
§ 49  
§ 50  
§ 51 - Ocenění výdělečného majetku
§ 52 - Platidla a vklady
§ 53 - Cenné papíry a podíly
§ 54  
§ 55 - Pohledávky
§ 56 - Požívací a užívací práva
§ 57  
§ 58  
§ 59 - Nároky ze životního pojištění
§ 60 - Dluhy a břemena
§ 61 - Vyměřovací základ
§ 62 - Sazba dávky
§ 63 - Přiznání
§ 64 - Splatnost dávky
Část čtvrtá - Společná a závěrečná ustanovení
§ 65 - Přiznání a paušalování dávek
§ 66 - Příslušnost úřadů k vyměření a placení dávek
§ 67  
§ 68 - Placení dávek
§ 69 - Osobní
§ 70 - Věcné
§ 71 - Zkrácení dávek
§ 72 - Účinná lítost
§ 73 - Promlčení
§ 74 - Zahájení vyšetřování a výslech obviněných
§ 75 - Kontrola dávek
§ 76 - Přezkoušení přihlášek
§ 77 - Poměr k cizině
§ 78 - Odčitatelnost
§ 79 - Nepřípustnost samosprávných přirážek
§ 80 - Účel dávek
§ 81 - Podpůrná platnost ustanovení o přímých daních
§ 82 - Zmocnění k doplňujícím ustanovením
§ 83 - Dávky u znárodněných a národních podniků
§ 84 - Prominutí trestních následků
§ 85 - Zrušení daně z majetku
§ 86 - Součinnost pověřence pro finance
§ 87 - Účinnost a provedení
Zavřít
MENU