86/1946 Sb.Zákon o stavební obnově

Částka: 041 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. května 1946 Autor předpisu: Prozatímní parlament
Přijato: 12. dubna 1946 Nabývá účinnosti: 9. května 1946
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 183/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

86

Zákon

ze dne 12. dubna 1946

o stavební obnově


      Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:


Část I

Stavební obnova

§ 1

Stavební obnova a její jednotné řízení

      (1) Stavební obnovou (v dalším jen obnova) se rozumí provedení všech prací, jimiž se stavební objekty (budovy, veřejná i soukromá zařízení apod.), zničené nebo poškozené v souvislosti s válečnými událostmi nebo s nepřátelskou okupací tak, že jsou neuživatelné nebo méně uživatelné, uvádějí do řádného stavu (§ 13) nebo nahrazují novými stavbami, avšak jen v rozsahu nezbytném pro nutné ubytování obyvatelstva, pro zajištění hospodářského života a řádného provádění zdravotní péče nebo důležité výroby nebo cenných kulturních hodnot v postižené obci nebo území. Obnova se provádí novostavbou, přestavbou nebo podstatnou opravou nebo změnou; přístavbu možno provésti, je-li to odůvodněno důležitým veřejným zájmem, zejména též účelností a hospodárností stavby nebo požadavkem dobrého vzhledu, anebo je-li to v souhlase s platným a vyhovujícím upravovacím plánem.

      (2) Obnovu třeba říditi jednotně tak, aby byla provedena hospodárně, účelně a rychle a aby při tom byl původní stav vždy co nejvíce zlepšen v jednotlivostech i v celku. Časové pořadí jednotlivých oblastí, po případě sídlišť, v nichž obnova má býti provedena, stanoví vláda, na Slovensku po dohodě se Sborem povereníků. Jinak jednotné řízení obnovy a dozor na její provádění přísluší ministerstvu dopravy (veřejná správa technická) v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku též v dohodě s povereníctvem dopravy a verejných prác, které se dohodne se zúčastněnými povereníctvy. Provádění a zejména vydávání výměrů o obnově jednotlivých obcí (§ 8) přísluší zemským národním výborům - na Slovensku státním stavebním úřadům (pokud není v dalším jinak stanoveno), pro něž vydá potřebné směrnice a pokyny ministerstvo dopravy (veřejná správa technická) v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady, na Slovensku též v dohodě s povereníctvem dopravy a verejných prác, které se dohodne se zúčastěnými povereníctvy. Jako pomocné a výkonné orgány se zřídí zemské - na Slovensku okresní - a po případě oblastní komise pro obnovu (§ 2) a zmocněnci pro obnovu (§ 3).
. . .

Obsah předpisu:
Část I - Stavební obnova
§ 1 - Stavební obnova a její jednotné řízení
§ 2 - Komise pro obnovu
§ 3 - Zmocněnec pro obnovu
§ 4 - Postižené obce
§ 5 - Odstranění sutin a trosek a zajištění použitelných stavebních hmot
§ 6 - Zjištění škod na stavebních objektech a jejich stavu
§ 7 - Řízení
§ 8 - Výměr o obnově
§ 9 - Úprava pozemkového vlastnictví
§ 10 - Opatření potřebných stavebních ploch
§ 11 - Jednotná stavební akce
§ 12 - Obnova nebo oprava jednotlivých stavebních objektů
§ 13 - Způsob provádění staveb
§ 14 - Odchylky od předpisů stavebních a živnostenských
§ 15 - Úhrada výdajů na obnovu
Část II - Státní podpora na obnovu
§ 16 - Předmět podpory
§ 17 - Způsob podpory
§ 18 - Společná ustanovení pro rozsah podpory
§ 19 - Obsah státní záruky
§ 20 - Podmínky pro udělení státní záruky
§ 21 - Úhrnná výše zaručených zápůjček
§ 22 - C. Státní příspěvek
§ 23 - D. Řízení
§ 24 - E. Povinnosti a omezení vlastníka objektu.
§ 25 - F. Společná ustanovení
Část III - Poplatkové úlevy
§ 26  
Část IV - Společná, trestní a závěrečná ustanovení
§ 27 - Předpisy o správním řízení
§ 28 - Zvláštní ustanovení pro Slovensko
§ 29 - Zvláštní ustanovení pro hlavní město Prahu
§ 30 - Trestní ustanovení
§ 31 - Závěrečná ustanovení
Zavřít
MENU