12016E322Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA II - FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 5 - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ | Článek 322 (bývalý článek 279 Smlouvy o ES)

Publikováno: OJ-C 202, 7.6.2016, s. 187-188 Druh předpisu: Smlouva
Přijato: 7. června 2016 Autor předpisu:
Platnost od: 1. ledna 1958 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1958
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Článek 322

(bývalý článek 279 Smlouvy o ES)

1.   Evropský parlament a Rada stanoví řádným legislativním postupem a po konzultaci s Účetním dvorem formou nařízení:

a)

finanční pravidla stanovící zejména podrobnosti týkající se sestavování a plnění rozpočtu a předkládání účetnictví a jeho auditu;

b)

pravidla pro kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací, a zejména schvalujících osob a účetních.

2.   Rada na návrh Komise po konzultaci s Evropským parlamentem a s Účetním dvorem určí podrobnosti a postup, kterými se rozpočtové příjmy v rámci systému vlastních zdrojů Unie dávají k dispozici Komisi, a přijme opatření, která se v případě potřeby použijí ke krytí hotovostních nároků.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU