12016E157Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 157 (bývalý článek 141 Smlouvy o ES)

Publikováno: OJ-C 202, 7.6.2016, s. 117-118 Druh předpisu: Smlouva
Přijato: 7. června 2016 Autor předpisu:
Platnost od: 1. ledna 1958 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1958
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Článek 157

(bývalý článek 141 Smlouvy o ES)

1.   Každý členský stát zajistí uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci.

2.   „Odměnou“ ve smyslu tohoto článku se rozumí obvyklá základní či minimální mzda nebo plat a veškeré ostatní odměny, jež zaměstnavatel přímo nebo nepřímo, v hotovosti nebo v naturáliích vyplácí zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním.

Rovnost odměňování mužů a žen bez diskriminace na základě pohlaví znamená, že:

a)

se odměna za stejnou práci vypočítává při úkolové mzdě podle stejné sazby;

b)

časová odměna za práci je stejná na stejném pracovním místě.

3.   Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají opatření k uplatnění zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách práce a zaměstnanosti včetně zásady stejné odměny za stejnou nebo rovnocennou práci.

4.   S ohledem na zajištění úplné rovnosti mezi muži a ženami v profesním životě nebrání zásada rovného zacházení členskému státu zachovat nebo zavést opatření poskytující zvláštní výhody pro usnadnění profesní činnosti méně zastoupeného pohlaví nebo pro předcházení či vyrovnávání nevýhod v profesní kariéře.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU