12016E153Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 153 (bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

Publikováno: OJ-C 202, 7.6.2016, s. 114-116 Druh předpisu: Smlouva
Přijato: 7. června 2016 Autor předpisu:
Platnost od: 1. ledna 1958 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1958
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Článek 153

(bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

1.   Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 151 Unie podporuje a doplňuje činnost členských států v těchto oblastech:

a)

zlepšování především pracovního prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a bezpečnost pracovníků,

b)

pracovní podmínky,

c)

sociální zabezpečení a sociální ochrana pracovníků,

d)

ochrana pracovníků při skončení pracovního poměru,

e)

informování pracovníků a konzultace s nimi,

f)

zastupování a kolektivní obrana zájmů pracovníků a zaměstnavatelů včetně spolurozhodování, s výhradou odstavce 5,

g)

podmínky zaměstnávání státních příslušníků třetích zemí oprávněně pobývajících na území Unie,

h)

zapojení osob vyloučených z trhu pracovních příležitostí, aniž je dotčen článek 166,

i)

rovnost příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovné zacházení na pracovišti,

j)

boj proti sociálnímu vyloučení,

k)

modernizace systémů sociálního zabezpečení, aniž je dotčeno písmeno c).

2.   Za tímto účelem mohou Evropský parlament a Rada:

a)

přijímat opatření určená k podpoře spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím podnětů, které mají za cíl zlepšování znalostí, rozvoj výměny informací a osvědčených zkušeností, podporu inovačních přístupů a vyhodnocování zkušeností, s vyloučením harmonizace právních předpisů členských států;

b)

směrnicemi stanovit v oblastech uvedených v odst. 1 písm. a) až i) minimální požadavky, které se uplatní postupně s přihlédnutím ke stávajícím podmínkám a technickým předpisům jednotlivých členských států. V těchto směrnicích se Rada zdrží ukládání správních, finančních a právních omezení bránících zakládání a rozvoji malých a středních podniků.

Evropský parlament a Rada rozhodují řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

V oblastech uvedených v odst. 1 písm. c), d), f) a g) rozhoduje Rada zvláštním legislativním postupem jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem a uvedenými výbory.

Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem jednomyslně rozhodnout o tom, že se řádný legislativní postup vztahuje i na odst. 1 písm. d), f) a g).

3.   Členský stát může pověřit sociální partnery na jejich společnou žádost prováděním směrnic přijatých podle odstavce 2 nebo případně prováděním rozhodnutí Rady přijatého v souladu s článkem 155.

V takovém případě stát zajistí, že nejpozději ke dni, k němuž musí být směrnice nebo rozhodnutí provedeny, přijmou sociální partneři formou dohody nezbytná opatření a dotyčný členský stát přijme všechna nezbytná opatření, aby mohl kdykoli zaručit, že výsledků předepsaných směrnicí nebo rozhodnutím bude dosaženo.

4.   Předpisy přijaté podle tohoto článku:

se nedotýkají práva členských států vymezovat základní zásady svého systému sociálního zabezpečení a nesmějí významně ovlivňovat finanční rovnováhu tohoto systému,

nebrání žádnému členskému státu, aby zachovával či zaváděl přísnější ochranná opatření, která jsou slučitelná se Smlouvami.

5.   Tento článek se nevztahuje na odměnu za práci, na právo sdružovat se, na právo na stávku ani na právo na výluku.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU