12016E127Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 2 - MĚNOVÁ POLITIKA | Článek 127 (bývalý článek 105 Smlouvy o ES)

Publikováno: OJ-C 202, 7.6.2016, s. 102-103 Druh předpisu: Smlouva
Přijato: 7. června 2016 Autor předpisu:
Platnost od: 1. ledna 1958 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1958
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Článek 127

(bývalý článek 105 Smlouvy o ES)

1.   Prvořadým cílem Evropského systému centrálních bank (dále jen „ESCB“) je udržovat cenovou stabilitu. Aniž je dotčen cíl cenové stability, podporuje ESCB obecné hospodářské politiky v Unii se záměrem přispět k dosažení cílů Unie, jak jsou vymezeny v článku 3 Smlouvy o Evropské unii. ESCB jedná ve shodě se zásadami stanovenými v článku 119 a v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží, čímž podporuje efektivní umisťování zdrojů.

2.   ESCB plní tyto základní úkoly:

vymezuje a provádí měnovou politiku Unie,

provádí devizové operace v souladu s článkem 219,

drží a spravuje oficiální devizové rezervy členských států,

podporuje plynulé fungování platebních systémů.

3.   Třetí odrážka odstavce 2 se nevztahuje na držení a správu devizových provozních zůstatků vládami členských států.

4.   Evropská centrální banka je konzultována:

ke všem návrhům aktů Unie v oblasti její působnosti,

vnitrostátními orgány ke všem návrhům právních předpisů z oblasti její působnosti, avšak v mezích a za podmínek stanovených Radou postupem podle čl. 129 odst. 4.

Evropská centrální banka může předkládat stanoviska příslušným orgánům, institucím nebo jiným subjektům Unie nebo vnitrostátním orgánům v záležitostech spadajících do oblasti její působnosti.

5.   ESCB přispívá k řádnému provádění opatření, která přijímají příslušné orgány v oblasti dohledu nad úvěrovými institucemi a stability finančního systému.

6.   Rada může zvláštním legislativním postupem jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou centrální bankou formou nařízení svěřit Evropské centrální bance zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými a dalšími finančními institucemi, s výjimkou pojišťovacích podniků.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU