12016E077Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 2 - POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ | Článek 77 (bývalý článek 62 Smlouvy o ES)

Publikováno: OJ-C 202, 7.6.2016, s. 75-76 Druh předpisu: Smlouva
Přijato: 7. června 2016 Autor předpisu:
Platnost od: 1. ledna 1958 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1958
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Článek 77

(bývalý článek 62 Smlouvy o ES)

1.   Unie rozvíjí politiku s cílem:

a)

zajistit, aby osoby bez ohledu na svou státní příslušnost nebyly kontrolovány při překračování vnitřních hranic;

b)

zajistit kontrolu osob a účinný dohled nad překračováním vnějších hranic;

c)

postupně zavést integrovaný systém řízení vnějších hranic.

2.   Pro účely odstavce 1 přijímají Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem opatření týkající se:

a)

společné politiky v oblasti víz a jiných krátkodobých povolení k pobytu;

b)

kontrol, jimž podléhají osoby překračující vnější hranice;

c)

podmínek, za kterých požívají státní příslušníci třetích zemí v Unii po krátkou dobu svobody pohybu;

d)

veškerých opatření nezbytných pro postupné zavedení integrovaného systému řízení vnějších hranic;

e)

neprovádění kontrol osob bez ohledu na jejich státní příslušnost při překračování vnitřních hranic.

3.   Ukáže-li se k usnadnění výkonu práva podle čl. 20 odst. 2 písm. a) činnost Unie jako nezbytná a nestanoví-li Smlouvy pro takovou činnost nezbytné pravomoci, může Rada zvláštním legislativním postupem přijmout předpisy týkající se cestovních pasů, průkazů totožnosti, povolení k pobytu a jiných obdobných dokladů. Rada rozhoduje jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.

4.   Tento článek se nedotýká pravomoci členských států k zeměpisnému vymezení svých hranic podle mezinárodního práva.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU