12012E212Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | Kapitola 2 - Hospodářská, finanční a technická spolupráce se třetími zeměmi | Článek 212 | (bývalý článek 181a Smlouvy o ES)

Publikováno: OJ-C 326, 26.10.2012, s. 142-142 Druh předpisu: Smlouva
Přijato: 26. října 2012 Autor předpisu:
Platnost od: 1. ledna 1958 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1958
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ)

ČÁST PÁTÁ

VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE

HLAVA III

SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC

KAPITOLA 2

HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

Článek 212

(bývalý článek 181a Smlouvy o ES)

1.   Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení Smluv, a zejména články 208 až 211, provádí Unie činnosti hospodářské, finanční a technické spolupráce, včetně pomoci zejména ve finanční oblasti, s jinými než rozvojovými třetími zeměmi. Tyto činnosti jsou v souladu s rozvojovou politikou Unie a jsou prováděny v rámci zásad a cílů její vnější činnosti. Činnosti Unie a členských států se navzájem doplňují a posilují.

2.   Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem opatření nezbytná k provedení odstavce 1.

3.   V rámci svých pravomocí spolupracují Unie a členské státy se třetími zeměmi a příslušnými mezinárodními organizacemi. Způsoby spolupráce Unie mohou být upraveny dohodami mezi Unií a danými třetími stranami.

První pododstavec se nedotýká pravomoci členských států vést jednání na mezinárodní úrovni a uzavírat mezinárodní smlouvy.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU