284/2023 Sb.Zákon o preventivní restrukturalizaci

Částka: 134 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. září 2023 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. srpna 2023 Nabývá účinnosti: 23. září 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Aktualizované znění předpisu, provedené předpisem 349/2023 Sb. s účinností od 1. ledna 2024

Text aktualizovaného znění s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

Opraveno sdělením MV z částky rs146/2023 Sb.

284

 

ZÁKON

ze dne 23. srpna 2023

o preventivní restrukturalizaci

 

        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1

 

Předmět úpravy

 

        Tento zákon zapracovává předpis Evropské unie1), navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje pravidla přístupu podnikatelů k preventivní restrukturalizaci.

 

§ 2

 

Vymezení základních pojmů

 

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

 

a)   preventivní restrukturalizací postup, který směřuje k předejití úpadku a zachování nebo obnově provozuschopnosti obchodního závodu (dále jen „závod“) podnikatele,

b)   sanačním projektem písemnost sestavená podle tohoto zákona, která popisuje a vyhodnocuje výsledky podnikání a provozu závodu podnikatele, rozebírá příčiny nastalých finančních potíží a předkládá návrh jejich řešení,

c)   restrukturalizačním plánem písemnost sestavená podle tohoto zákona, která vymezuje právní postavení dotčených stran a obsahuje souhrn restrukturalizačních opatření k předejití úpadku a zachování nebo obnovení provozuschopnosti závodu podnikatele,

d)   společníkem i člen družstva,

e)   dotčenou stranou věřitel nebo společník, jehož právo bude přímo dotčeno restrukturalizačním plánem a kterému došla písemná výzva k zahájení jednání o restrukturalizačním plánu,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení základních pojmů
§ 3 - Osobní působnost zákona
ČÁST DRUHÁ - PŘÍPRAVA RESTRUKTURALIZACE
HLAVA I - PŘÍPRAVA RESTRUKTURALIZAČNÍHO PLÁNU
Díl 1 - Obecná ustanovení
§ 4 - Přípustnost preventivní restrukturalizace
§ 5 - Nepřípustnost preventivní restrukturalizace
§ 6 - Zahájení preventivní restrukturalizace
§ 7 - Usnadnění přípravy preventivní restrukturalizace
Díl 2 - Sanační projekt
§ 8 - Základní ustanovení
§ 9 - Náležitosti sanačního projektu
§ 10 - Vymezení dotčených stran
§ 11 - Označení práv dotčených stran
§ 12 - Vázanost vymezením dotčených stran
Díl 3 - Restrukturalizační plán
§ 13 - Sestavení restrukturalizačního plánu
§ 14 - Obsah restrukturalizačního plánu
§ 15 - Vztah k veřejným seznamům a rejstříkům
§ 16 - Restrukturalizační opatření
§ 17 - Restrukturalizace majetku
§ 18 - Restrukturalizace závazků
§ 19 - Restrukturalizace vlastního kapitálu
§ 20 - Zvláštní pravidla o kapitalizaci pohledávek
§ 21 - Provozní změny
§ 22 - Vyloučené pohledávky
§ 23 - Spoludlužníci podnikatele
§ 24 - Spravedlnost restrukturalizačního plánu
§ 25 - Zajišťovací převod podílů a svěřenský fond
§ 26 - Kompenzační platby
Díl 4 - Ochrana prozatímního a nového financování a souvisejících plateb
§ 27  
§ 28 - Financování v insolvenčním řízení
HLAVA II - PŘIJÍMÁNÍ RESTRUKTURALIZAČNÍHO PLÁNU
§ 29 - Předložení restrukturalizačního plánu k hlasování
§ 30 - Hlasovací právo
§ 31 - Počet hlasů
§ 32 - Pravidla pro tvorbu skupin
§ 33 - Způsob hlasování
§ 34 - Hlasování na schůzi dotčených stran
§ 35 - Hlasování mimo schůzi dotčených stran
§ 36 - Přijetí restrukturalizačního plánu
§ 37 - Dohoda o přijetí restrukturalizačního plánu
§ 38 - Změna restrukturalizačního plánu
HLAVA III - ÚČINNOST A PROVÁDĚNÍ RESTRUKTURALIZAČNÍHO PLÁNU
§ 39 - Účinnost restrukturalizačního plánu
§ 40 - Pozbytí účinnosti restrukturalizačního plánu
§ 41 - Informace o plnění restrukturalizačního plánu
HLAVA IV - SKONČENÍ PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE
§ 42 - Skončení preventivní restrukturalizace
§ 43 - Splnění restrukturalizačního plánu
ČÁST TŘETÍ - RESTRUKTURALIZAČNÍ ŘÍZENÍ
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ O RESTRUKTURALIZAČNÍM ŘÍZENÍ
Díl 1 - Příslušnost soudu
§ 44 - Věcná příslušnost
§ 45 - Místní příslušnost
§ 46 - Mezinárodní příslušnost
Díl 2 - Průběh restrukturalizačního řízení před soudem
§ 47 - Zahájení restrukturalizačního řízení
§ 48 - Skončení restrukturalizačního řízení
§ 49 - Účastník řízení
§ 50 - Postavení dotčené strany
§ 51 - Jednání
§ 52 - Dokazování
§ 53 - Doručování
§ 54 - Doručení písemnosti podnikatele
§ 55 - Rozhodnutí
§ 56 - Opatření k urychlení restrukturalizačního řízení
§ 57 - Vyřízení odvolání
Díl 3 - Restrukturalizační správce
§ 58 - Výkon funkce restrukturalizačního správce
§ 59 - Důvod jmenování restrukturalizačního správce
§ 60 - Způsob jmenování restrukturalizačního správce
§ 61 - Překážky výkonu funkce restrukturalizačního správce
§ 62 - Postup po odvolání restrukturalizačního správce
§ 63 - Skončení výkonu funkce restrukturalizačního správce
§ 64 - Odpovědnost a pojištění restrukturalizačního správce
§ 65 - Odměna a náhrada účelně vynaložených nákladů
§ 66 - Povinnost mlčenlivosti
§ 67 - Pořádková pokuta
Díl 4 - Náklady řízení
§ 68 - Náklady řízení
§ 69 - Náhrada nákladů řízení
§ 70 - Záloha na náklady řízení
§ 71 - Následky nesložení zálohy
§ 72 - Využití zálohy na náklady řízení
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O RESTRUKTURALIZAČNÍM ŘÍZENÍ
Díl 1 - Všeobecné moratorium
§ 73 - Návrh na všeobecné moratorium
§ 74 - Rozhodnutí o návrhu na všeobecné moratorium
§ 75 - Působnost
§ 76 - Účinnost všeobecného moratoria
§ 77 - Prodloužení všeobecného moratoria
§ 78 - Účinky na soudní řízení
§ 79 - Účinky na podnikatele
§ 80 - Účinky na nesplněné smlouvy
§ 81 - Účinky na zajištění
§ 82 - Omezení smluvních ujednání
§ 83 - Omezení podnikatele
§ 84 - Zánik a zrušení všeobecného moratoria
Díl 2 - Individuální moratorium
§ 85 - Návrh na individuální moratorium
§ 86 - Rozhodnutí o návrhu na vyhlášení individuálního moratoria
§ 87 - Použití pravidel všeobecného moratoria
Díl 3 - Předběžný přezkum spornosti pohledávky
§ 88 - Návrh na předběžný přezkum spornosti pohledávky
§ 89 - Uložení předběžného přezkumu spornosti správci
§ 90 - Provedení předběžného přezkumu spornosti
§ 91 - Rozhodnutí o spornosti pohledávky
§ 92 - Účinky rozhodnutí
Díl 4 - Potvrzení restrukturalizačního plánu
§ 93 - Návrh na potvrzení restrukturalizačního plánu
§ 94 - Námitky proti restrukturalizačnímu plánu
§ 95 - Posouzení hlasovacích práv a tvorby hlasovacích skupin
§ 96 - Ocenění závodu podnikatele
§ 97 - Oprava restrukturalizačního plánu
§ 98 - Potvrzení restrukturalizačního plánu přijatého dotčenými stranami
§ 99 - Potvrzení restrukturalizačního plánu nepřijatého dotčenými stranami
§ 100 - Odvolání proti rozhodnutí o návrhu na potvrzení restrukturalizačního plánu
Díl 5 - Zrušení restrukturalizačního plánu
§ 101 - Návrh na zrušení restrukturalizačního plánu
§ 102 - Zrušení restrukturalizačního plánu
§ 103 - Následky zrušení restrukturalizačního plánu
ČÁST ČTVRTÁ - VEŘEJNÁ PREVENTIVNÍ RESTRUKTURALIZACE
§ 104 - Použití přímo použitelného předpisu Evropské unie
§ 105 - Společná ustanovení
§ 106 - Zahájení veřejné preventivní restrukturalizace
§ 107 - Veřejnost řízení
§ 108 - Známí věřitelé
§ 109 - Přihlašování pohledávek věřitelů
§ 110 - Nakládání s přihlášenými pohledávkami věřitelů
§ 111 - Preventivní restrukturalizace s evropským mezinárodním prvkem
ČÁST PÁTÁ - RESTRUKTURALIZAČNÍ REJSTŘÍK
§ 112 - Povaha restrukturalizačního rejstříku
§ 113 - Údaje zapisované do restrukturalizačního rejstříku
§ 114 - Přístupnost obsahu restrukturalizačního rejstříku
§ 115 - Seznam restrukturalizačních správců
§ 116 - Vyškrtnutí ze seznamu restrukturalizačních správců
ČÁST ŠESTÁ - SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 117 - Nástroje včasného varování
§ 118 - Pokyny k vypracování restrukturalizačního plánu
§ 119 - Dozor ministerstva
§ 120 - Přestupky
HLAVA II - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
§ 121 - Účinnost
Zavřít
MENU